Radius Fuel Solutions

Wij zijn nu Radius Fuel Solutions

Naar de nieuwe website
Verder browsen
Belgium Fuel Card

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Mobiele Diensten van BFC

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Mobiele Diensten die geleverd worden door Belgian Fuel Card NV.

1. Definities

1.1. ‘BFC’: Belgian Fuel Card NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0865.944.140 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde), met maatschappelijke zetel te Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse (België).

1.2. ‘Klant’: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging die een ondernemingsnummer bezit en die deze Overeenkomst met BFC aangaat.

1.3. ‘Eindgebruikers’: de natuurlijke persoon die, via zijn of haar relatie met de Klant, gebruik maakt van de Mobiele Diensten, met inbegrip van o.a. leveranciers en personeel (al dan niet werknemers) van de Klant.

1.4. ‘Mobiele Diensten’: de diensten met betrekking tot mobiele telecommunicatie via draadloze communicatie die worden verspreid door radiosignalen (met inbegrip van mobiele telefonie en mobiel internet) die door BFC aan de Klant worden geleverd in het kader van deze Overeenkomst.

1.5. ‘Netwerk’: de telecommunicatiesystemen die de Mobiele Diensten ondersteunen.

1.6. ‘Netwerkoperator’: Telenet BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.416.418 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, of een van haar verbonden vennootschappen.

1.7. ‘Partij’: BFC of de Klant individueel.

1.8. ‘Partijen’: BFC en de Klant samen.

2. De Overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen Belgian Fuel Card nv (‘BFC’) (met als handelsnaam ‘Radius Connect’) en de Klant voor de levering van Mobiele Diensten wordt uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden (de ‘Overeenkomst’). De beschrijving van het product, de tarieven voor de Mobiele Diensten, het Beleid van Redelijk Gebruik en de voorwaarden van het aanbod van de aangeboden Mobiele Diensten, zoals geldig op de datum van de bestelling, maken integraal deel uit van de Overeenkomst.

2.2. Door de Mobiele Diensten aan te vragen en/of deze te gebruiken, bevestigt de Klant uitdrukkelijk dat hij de Algemene Voorwaarden vermeld in artikel 2.1 ontvangen heeft of op de hoogte werd gebracht van het bestaan van deze documenten, dat hij er kennis van heeft genomen en dat hij ermee akkoord gegaan is vóór de aanvang van de Mobiele Diensten. De Algemene Voorwaarden zullen geraadpleegd kunnen worden op de website van BFC (www.radiusconnect.be) en alle specifieke contractuele bepalingen of tarieven zullen naar deze Algemene Voorwaarden verwijzen. De Klant doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden en/of specifieke contractuele bepalingen, niettegenstaande enige daarin opgenomen bepaling die het tegendeel zou beweren.

2.3. Alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, verklaringen met betrekking tot de Overeenkomst en/of de Mobiele Diensten, moeten als onbestaand worden beschouwd en worden vervangen door deze Overeenkomst.

2.4. De Klant kan de Overeenkomst niet wijzigen of vervangen, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen bij deze Overeenkomst.

3. Voorwaarden voor het sluiten van deze Overeenkomst

3.1. De Klant bezorgt BFC alle informatie die BFC nodig acht of die BFC wettelijk verplicht is te vragen om de Overeenkomst met de Klant te sluiten zoals vermeld op het bestelformulier, inclusief alle documenten die BFC nodig acht ter verificatie van de identiteit van (de vertegenwoordiger van) de Klant en/of de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger van de Klant. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, volledige en nauwkeurige informatie.

3.2. Iedere persoon die als gevolmachtigde van een natuurlijk persoon of rechtspersoon optreedt, dient op eerste verzoek van BFC het bewijs te leveren dat hij deze volmacht ontvangen heeft.

3.3. BFC behoudt zich het recht voor om, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is, onder meer in de volgende situaties geen overeenkomst aan te gaan: (i) wanneer de Klant niet voldoet aan de criteria van artikel 1.2 of artikel 3.2; (ii) wanneer het bestelformulier onvolledig ingevuld werd of wanneer niet alle informatie zoals vereist in artikel 3.1 door de Klant verstrekt werd; (iii) in geval van onjuiste gegevens van de Klant of misbruik van dergelijke gegevens; (iv) in geval van ernstige aanwijzingen voor fraude, gebrek aan krediet, of ernstige twijfel over de solvabiliteit van de Klant. Dergelijke aanwijzingen kunnen afgeleid worden uit eerdere wanbetalingen. BFC heeft het recht om aanvullende documenten van de Klant te vragen ter bevestiging van diens solvabiliteit; (v) indien de Mobiele Diensten worden gebruikt via mobiele apparaten (bijvoorbeeld een handset, sim of ander eindapparaat) die storingen kunnen veroorzaken of veroorzaken in het Netwerk van een operator van een Netwerk of die niet voldoen aan internationale normen; (vi) wanneer de Klant zich niet houdt aan andere overeenkomsten die zijn aangegaan met BFC of haar verbonden vennootschappen; (vii) om technische redenen; of (viii) wanneer de capaciteit van het Netwerk zou worden overschreden na de aanvaarding van het verzoek.

4. Verplichtingen

4.1. Klant

4.1.1. De Klant verbindt zich ertoe om de Mobiele Diensten enkel te gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze Overeenkomst.

4.1.2. De Klant mag de Mobiele Diensten alleen gebruiken voor de eigen bedrijfsactiviteiten. De Mobiele Diensten zijn alleen bestemd om te worden gebruikt door de Klant en de Eindgebruikers, en de Klant is niet gerechtigd om, gratis of tegen vergoeding, de Mobiele Diensten te verspreiden, te commercialiseren, te (her)verkopen, te verhuren, beschikbaar te stellen aan anderen, of op enige wijze te vermenigvuldigen, op enige drager, ten behoeve van enige derde, noch om deze openbaar te maken, tenzij en indien uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst of indien BFC hiervoor haar voorafgaande, uitdrukkelijke, onweerlegbare en schriftelijke toestemming geeft.

4.1.3. De Klant stemt ermee in om de Mobiele Diensten op een normale manier te gebruiken. In het kader van de abonnementen met een onbeperkt volume worden de volgende praktijken niet beschouwd als normaal gebruik (niet-limitatieve lijst) per simkaart: (i) wanneer de Klant meer dan 750 sms-berichten per maand verstuurt; (ii) wanneer de Klant regelmatig sms-berichten verstuurt naar meer dan 250 verschillende ontvangers per maand; (iii) wanneer de Klant regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week belt. Wanneer het gebruik van de Klant niet als normaal kan worden beschouwd of wanneer de voorwaarden van dit artikel worden geschonden, behoudt BFC zich het recht voor om: (a) de levering van de Mobiele Diensten te beperken in overeenstemming met artikel 10 van de Overeenkomst; (b) de Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met artikel 11; of (c) eventuele verliezen te verhalen op de Klant, met inbegrip van eventuele netwerkaansluitingskosten of kosten die geen deel uitmaken van het pakket van de Klant.

4.1.4. Voor mobiel internet (dat is inbegrepen in de Mobiele Diensten) zal het gebruik dat er in België of het buitenland van gemaakt wordt, onderworpen zijn aan ons Beleid van Redelijk Gebruik, in overeenstemming met de Europese regelgeving. De voorwaarden van deze gebruiksrichtlijnen kunnen geraadpleegd worden op de website van BFC op www.radiusconnect.be.

4.1.5. Elk frauduleus en/of onwettig gebruik van de Mobiele Diensten is verboden. De Klant moet in alle omstandigheden met de nodige zorgvuldigheid handelen. De Klant zal geen verbinding tot stand brengen of de totstandbrenging van een verbinding faciliteren die onwettig is volgens de Belgische, Europese of internationale wetgeving. De Klant zal geen spamberichten sturen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. De Klant zal de Mobiele Diensten alleen gebruiken voor bonafide doeleinden, die niet in strijd zijn met de openbare orde en stroken met goede normen en waarden. De Klant zal geen verstoringen veroorzaken aan of binnen het Netwerk van een operator van een Netwerk, noch zal de Klant de technische werking van een operator van een Netwerk nadelig of abnormaal beïnvloeden.

4.1.6. Om het bewijs te leveren van een dergelijk verboden gebruik zoals hierboven beschreven, kan BFC alle middelen gebruiken, inclusief gegevens en overzichten uit haar eigen systemen of van andere Netwerkoperatoren waarlangs de communicatie is verlopen. De Klant en BFC erkennen dat deze gegevens en overzichten waarheidsgetrouw zijn tot het tegendeel is bewezen.

4.1.7. Door gebruik te maken van de Mobiele Diensten, kan de Klant verbinding maken met het Netwerk van de Netwerkoperator en met een Netwerk van een andere operator van een Netwerk, en vice versa. De Klant kan verzoeken om een dergelijke verbinding te beperken, of BFC kan dit doen om technische redenen, in geval van buitengewone bel- of datavolumes (die dubbel zo hoog zijn als het gemiddelde gebruik), of voor solvabiliteitsdoeleinden. De Klant zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.

4.1.8. De Klant dient BFC onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onderbrekingen of storingen.

4.2. BFC

4.2.1. BFC zal haar deskundigheid en de nodige zorgvuldigheid aanwenden en alle redelijke maatregelen treffen om toegang te verlenen tot de Mobiele Diensten, deze te beveiligen en ongestoord te laten werken, in overeenstemming met haar wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen.

4.2.2. BFC zal zich naar best vermogen inspannen om eventuele onderbrekingen, storingen en herstellingen op korte termijn op te lossen. De verplichtingen van BFC dienen te worden beschouwd als engagementen die door haar aangegaan werden over door haar te leveren prestaties, tenzij onderling schriftelijk anders overeengekomen werd.

4.2.3. BFC behoudt zich het recht voor om de technische specificaties of kenmerken van haar Mobiele Diensten te wijzigen, indien organisatorische, operationele, technische of andere omstandigheden dit vereisen. BFC zal de Klant schriftelijk informeren, voordat dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd.

5. Prijzen en kosten

5.1. Tarieven

5.1.1. De tarieven voor het gebruik van de Mobiele Diensten worden bepaald in een prijslijst, die geraadpleegd kan worden op de website van BFC op www.radiusconnect.be. Alle tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld

5.1.2. De tarieven voor het gebruik van de Mobiele Diensten worden aangerekend vanaf de dag dat de simkaart zoals beschreven in artikel 15 wordt geactiveerd.

5.1.3. De duur van nationale en automatische internationale gesprekken wordt gemeten in seconden. De duur van een verbinding is de tijd tussen het moment waarop de gebelde partij het gesprek aanneemt en het moment waarop de beller of de gebelde partij het gesprek beëindigt.

5.1.4. De overdracht van gegevens wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid data die door de Klant worden verzonden.

5.1.5. Naast de kosten voor het bellen of voor het verzenden van gegevens, kunnen er ook verbindingskosten in rekening worden gebracht.

5.1.6. BFC zal de Klant ten minste één (1) maand van tevoren schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in haar tarieven.

5.2. Hulpdiensten

5.2.1. Klanten kunnen gratis gebruikmaken van de Mobiele Diensten om de hulpdiensten te contacteren via de volgende nummers: (i) medisch noodgeval: 100 en 112; (ii) brandweer: 100 en 112; (iii) politie: 101 en 112; (iv) civiele bescherming: 100 en 112; (v) antigifcentrum: 070-245 245; (vi): zelfmoordpreventie: 0800-32 123 en 02-649 95 55; (vii) psychologische hulp: 106, 107 en 108; (viii) kindertelefoon: 102, 103 en 104; (iv) het Europees centrum voor verdwenen en seksueel uitgebuite kinderen: 110.

6. Facturering en betaling

6.1. Facturering

6.1.1. BFC of haar agent zal de Klant maandelijks een kostenstaat sturen voor de kosten van de Mobiele Diensten, of volgens wat tussen Partijen is overeengekomen.

6.1.2. De Klant heeft twee weken de tijd om deze kostenstaat te aanvaarden of te betwisten. Eenmaal die termijn van twee weken verstreken, wordt de kostenstaat geacht door de Klant te zijn aanvaard.

6.1.3. De kostenstaat wordt maandelijks door BFC gefactureerd, tenzij tussen de Partijen anders overeengekomen werd, op basis van de tussen de Partijen onderling afgesproken prijzen.

6.1.4. De factuur wordt aan de Klant ter beschikking gesteld op het factureringsportaal. Redelijke kosten kunnen worden aangerekend indien de Klant een papieren kopie van de factuur verzoekt.

6.1.5. De Klant moet BFC zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, indien hij geen factuur heeft ontvangen op de gebruikelijke of overeengekomen datum van ontvangst van de factuur.

6.1.6. Op eerste verzoek van de Klant zal BFC een kopie van de factuur of een meer gedetailleerde versie daarvan aanleveren. BFC behoudt zich het recht voor om voor een dergelijke kopie een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

6.2. Wijze van betaling

6.2.1. Het gefactureerde bedrag zal gedebiteerd worden van de bankrekening van de Klant op de datum van betaling zoals onderling overeengekomen tussen de Partijen.

6.2.2. Om het gefactureerde bedrag op de bankrekening van de Klant te kunnen debiteren, is de Klant verplicht om: (i) een bankrekening te hebben die automatische betalingen aanvaardt; en (ii) een volmacht te verlenen aan BFC voor de automatische debitering van bedragen.

6.2.3. Indien een automatische betaling door de bank wordt geweigerd wegens een aan de Klant toe te rekenen fout, dient de Klant BFC een administratieve vergoeding te betalen.

6.3. Uitblijven van betaling

6.3.1. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal BFC de Klant een betalingsherinnering sturen. Voor de eerste betalingsherinnering zullen er geen kosten aangerekend worden. Voor bijkomende betalingsherinneringen kan er 10 euro aan administratieve kosten aangerekend worden.

6.3.2. De gefactureerde bedragen die niet tijdig worden betaald, worden zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd met de verwijlinteresten (berekend volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling) en met een schadevergoeding van tien (10) procent (ter compensatie van de buitengerechtelijke kosten die ontstaan zijn door de niet-betaling van de facturen) met een minimum van vijftig (50) euro en onverminderd het recht van BFC om gerechtelijke invorderingskosten te vorderen die ontstaan zijn door de niet-betaling van de facturen of andere schade die niet alleen veroorzaakt werd door de niet-betaling van de facturen (mits het bewijs van de hogere geleden schade wordt geleverd).

7. Garantie

7.1. BFC behoudt zich het recht voor om bij het aanvragen van de Mobiele Diensten en tijdens de levering ervan een garantie te vragen aan de Klant. BFC kan een dergelijke garantie vragen: (i) wanneer de Klant zijn facturen meerdere malen niet betaalt; (ii) wanneer de Klant zijn facturen meerdere malen niet betaalde in het kader van andere overeenkomsten met BFC of haar gelieerde ondernemingen; (iii) wanneer de Klant niet alle noodzakelijke informatie verstrekte om de Overeenkomst aan te gaan; (iv) indien roaming wordt aangevraagd (spraak en data); (v) bij gebruik van speciale nummers; (vi) bij buitengewoon gebruik (dat twee keer zo hoog is als het gemiddelde gebruik); (vii) bij ernstige aanwijzingen van fraude; of (viii) bij ernstige twijfel over de solvabiliteit van de Klant.

7.2. De garantie kan worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) betaling van openstaande facturen na een kennisgeving hiervan door BFC aan de Klant.

7.3. Indien het resterende bedrag van de garantie niet kan worden gebruikt zoals beschreven in artikel 7.2, dan zal het resterende bedrag van de garantie binnen twee (2) maanden na beëindiging van de Overeenkomst door BFC aan de Klant terugbetaald worden, voor zover alle openstaande facturen door de Klant zijn voldaan. Op het bedrag van de garantie zal er geen rente betaald worden door BFC.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Aansprakelijkheid van de Klant

8.1.1. De Klant is aansprakelijk voor:

– het gebruik van de Mobiele Diensten en de naleving van zijn contractuele verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, zelfs als er meerdere gebruikers gespecificeerd werden. De Klant kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen veroorzaakt aan BFC of aan derden, wanneer deze verliezen te wijten zijn aan het gebruik van de Mobiele Diensten en niet aan een fout van BFC;

– de werking van mobiele apparaten gekoppeld aan de Mobiele Diensten, een correcte installatie van dergelijke mobiele apparaten en de bescherming ervan (inclusief, maar niet beperkt tot, virussen, hacking of cybercriminaliteit) en het correcte gebruik van dergelijke apparaten; en

– alle inhoud van de communicatie via de Mobiele Diensten, alsook voor de bescherming, integriteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens (met inbegrip van o.a. virussen, hacking en cybercriminaliteit).

8.1.2. De Klant zal BFC vrijwaren voor alle claims gericht aan BFC door derden op basis van het onjuiste en/of onwettige gebruik van de Mobiele Diensten door de Klant.

8.2. Aansprakelijkheid van BFC

8.2.1. BFC kan alleen aansprakelijk worden gesteld bij bewijs van een contractuele fout, of in geval van opzet, grove nalatigheid of fraude. De aansprakelijkheid van BFC is in dat geval beperkt tot vergoeding van de voorzienbare en feitelijke schade van de Klant, met uitsluiting van alle indirecte, immateriële en/of gevolgschade (zoals gederfde inkomsten en/of winsten, gederfde omzet, verlies van klanten en/of contracten, verlies of aantasting van gegevens, administratieve en personeelskosten, of een verhoging van de algemene kosten). De aansprakelijkheid van BFC zal in ieder geval beperkt blijven tot de bedragen die de Klant in de laatste zes (6) maanden voor de Mobiele Diensten betaalde en zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag van 5.000 euro per jaar.

8.2.2. BFC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

– enige vertraging of tekortkoming in de levering van de Mobiele Diensten en de gevolgen daarvan in geval van overmacht (met inbegrip van o.a. sectorale acties zoals stakingen, stroomstoringen, Netwerkstoringen, uitval van netwerken van derden, explosies, branden, overstromingen, rellen, terroristische aanslagen en oorlogen);

– het slecht functioneren van het Netwerk van de Netwerkoperator en van elke andere operator van een Netwerk, zowel in België als in het buitenland, of een onderbreking daarvan, noch voor eventuele wijzigingen die in dat Netwerk worden aangebracht. BFC kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de Mobiele Diensten of het niet ontvangen van radiosignalen die dergelijke Mobiele Diensten in bepaalde gebieden verspreiden om technische redenen (met inbegrip van o.a. storingen veroorzaakt door andere apparaten of de technische constructie van een gebouw die maakt dat men geen bereik heeft binnenin dat gebouw);

– slecht functionerende mobiele apparaten, een verkeerde installatie van dergelijke apparaten of het gebruik van niet-gecertificeerde mobiele apparaten;

– verliezen als gevolg van de activering of deactivering door de Klant van bepaalde diensten of opties, zoals de deactivering van de pincode van de simkaart zoals beschreven in artikel 15;

– eventuele verliezen als gevolg van het gebruik van een mobiel apparaat tijdens het rijden en voor onderbrekingen die een mobiel apparaat kan veroorzaken aan medische apparatuur of navigatieapparatuur;

– handelingen of tekortkomingen van derden (met uitzondering van haar onderaannemers) waardoor de Mobiele Diensten voor een kortere of langere periode worden onderbroken;

– elke wijziging die zij moet aanbrengen aan haar Mobiele Diensten ten gevolge van een wetswijziging of een verandering van de eisen die door het BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie) gesteld worden;

8.2.3. BFC stelt de Mobiele Diensten enkel ter beschikking van de Klant. De Klant weet en erkent dat BFC geen controle heeft over de informatie, de kwaliteit, de veiligheid of de prijs van de gegevens, programma’s of diensten waartoe de Klant toegang heeft via de Mobiele Diensten, en dat BFC de inhoud die de Klant via de Mobiele Diensten verstuurt, downloadt en/of ontvangt, niet controleert. BFC kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de door de Klant verzonden en ontvangen informatie.

8.2.4. In geval van diensten van derden die via de Mobiele Diensten van BFC worden geleverd, weet en erkent de Klant dat BFC slechts optreedt als tussenpersoon voor de facturering en inning van betalingen. BFC levert dergelijke diensten niet in eigen naam en voor eigen rekening. BFC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van de diensten van derden die via de Mobiele Diensten van BFC worden verstrekt.

8.2.5. De Netwerkoperator kan door de Klant niet aansprakelijk worden gesteld krachtens deze Overeenkomst.

9. Termijn

9.1. De Overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening.

9.2. Tenzij onderling anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst gesloten voor een periode van één (1) jaar (de ‘Oorspronkelijke Periode’). Aan het einde van de Oorspronkelijke Periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij een van de Partijen haar ten minste drie maanden vóór het einde van de Oorspronkelijke Periode schriftelijk opzegt.

10. Opschorting van (een deel van) de Overeenkomst

10.1.Elk van de Partijen kan het nakomen van haar eigen verplichtingen krachtens deze Overeenkomst opschorten, indien de andere Partij haar verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming niet binnen vijftien (15) dagen na de datum van verzending van een ingebrekestelling door de eerstgenoemde Partij ongedaan maakt. Een dergelijke opschorting eindigt wanneer de in gebreke blijvende Partij haar verplichting opnieuw nakomt. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, stelt de Partij die niet in gebreke is de andere Partij schriftelijk op de hoogte van de opschorting.

10.2.Een dergelijke opschorting door BFC kan daarbij onder meer het volgende inhouden: (i) het beperken van de Mobiele Diensten tot een minimum, in welk geval de Klant alleen binnenlandse inkomende oproepen of ander dataverkeer zal kunnen ontvangen (tenzij een oproep door de ontvanger wordt betaald), maar hij niet in staat zal zijn uitgaande oproepen te doen of ander dataverkeer te verzenden, behalve voor oproepen naar gratis nummers of de hulpdiensten; (ii) een weigering om de Mobiele Diensten te reactiveren; (iii) een weigering om een probleem op te lossen; of (iv) een weigering van een verzoek om aanvullende diensten te leveren. Indien de levering van de Mobiele Diensten door BFC werd opgeschort op grond van artikel 10.1, zullen deze binnen vijf (5) werkdagen na het einde van de opschorting opnieuw worden geactiveerd.

10.3.Behoudens de hierboven genoemde maatregelen blijft BFC gerechtigd om de volledige betaling van alle openstaande facturen te vragen, alsmede om een vergoeding te vragen voor de reactivering, de wettelijke rente, een schadeloosstelling of enige andere contractueel overeengekomen vergoeding, en om eventuele schade te vorderen die BFC leed als gevolg van de handelingen of het verzuim van de Klant. Dergelijke vorderingen worden onmiddellijk opeisbaar.

10.4.BFC kan de Mobiele Diensten onmiddellijk opschorten in geval van overmacht of om technische redenen, in welk geval zij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte zal stellen. Voor een opschorting van de Mobiele Diensten om dergelijke redenen is geen vergoeding aan de Klant verschuldigd.

10.5.BFC behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde diensten of informatie geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, of om het contact of de informatie te wijzigen, indien het risico bestaat dat de inhoud van deze diensten of informatie in strijd is met de toepasselijke wetgeving, de openbare orde of de goede zeden, zoals van toepassing in België of in een ander rechtsgebied waar de Mobiele Diensten toegankelijk zijn. BFC behoudt zich tevens het recht voor om de toegang tot bepaalde diensten of informatie te onderwerpen aan meerdere vereisten die kunnen evolueren.

10.6.De Klant kan de Mobiele Diensten om eender welke reden opschorten voor een periode van maximaal drie (3) maanden na BFC ten minste twee (2) weken vóór een dergelijke opschorting hiervan schriftelijk in kennis te hebben gesteld. Na deze periode zullen de Mobiele Diensten automatisch opnieuw aan de Klant worden geleverd. Kosten voor de opschorting en reactivering van de Mobiele Diensten kunnen door BFC in rekening worden gebracht.

11. Beëindiging van de Overeenkomst

11.1. De Overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd, voor zoveel mogelijk als toegelaten volgens het toepasselijke recht: (i) indien de vergunning van de bevoegde Belgische autoriteiten voor het verlenen van Mobiele Diensten door BFC wordt opgeschort of ingetrokken; (ii) indien de overeenkomst met de leverancier van MVNO-diensten van BFC eindigt om een reden die niet aan BFC is toe te schrijven; (iii) indien BFC haar activiteiten staakt; of (iv) indien BFC een liquidatieprocedure inleidt.

11.2. Elk van de Partijen kan de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving schriftelijk opzeggen, indien de andere Partij op ernstige wijze tekortkomt in het nakomen van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of (indien herstel mogelijk is) haar tekortkoming niet binnen dertig (30) dagen na de in artikel 10.1 genoemde schriftelijke ingebrekestelling herstelt.

11.3. Dit evenwel met dien verstande dat de volgende situaties BFC het recht geven om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen: (i) indien de Klant niet langer voldoet aan de criteria van artikel 1.2 of artikel 3.2; (ii) indien de Klant fraude pleegt of een ernstige en/of herhaaldelijke schending van de Overeenkomst of van een andere overeenkomst met BFC of haar verbonden vennootschappen begaat; (iii) indien de Klant valse of vervalste essentiële informatie heeft verstrekt om de Overeenkomst aan te gaan of indien de Klant hiertoe heeft nagelaten essentiële informatie te verstrekken; (iv) wanneer de Klant de Mobiele Diensten gebruikt in strijd met de Overeenkomst, de wettelijke of reglementaire bepalingen, zijn verantwoordelijkheid op het vlak van zorgvuldigheid, de openbare orde of de goede zeden, of op een manier waardoor schade wordt toegebracht aan de goede werking of integriteit van BFC; (v) wanneer de Klant de ontvangen simkaart(en) met het oog op het gebruik van de Mobiele Diensten op een georganiseerde manier heeft doorverkocht aan personen die niet in België wonen of geen stabiele band met België hebben; (vi) indien de Klant zijn facturen meerdere malen niet betaalt, ondanks eventuele door BFC toegekende uitstellen van betaling; (vii) wanneer de Klant zich in een situatie van staking van betaling bevindt of van (een verzoek tot) faillissement; (viii) wanneer de Klant een akkoord treft met zijn schuldeisers; (ix) wanneer de Klant een liquidatieprocedure opstart of zijn activiteiten staakt; (x) wanneer voor de Klant een curator, tijdelijk bewindvoerder of een soortgelijke persoon wordt aangesteld; (xi) bij een (gedeeltelijk) beslag op de activa van de Klant; of (xii) na een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk verzoek van de bevoegde autoriteiten.

11.4.In geval van beëindiging van de Overeenkomst krachtens artikel 10.1 behoudt BFC zich het recht voor om de betaling te vorderen van openstaande facturen, een vergoeding voor activering, de wettelijke rente, een dwangsom evenals andere contractuele vergoedingen en om eventuele schade te verhalen die BFC geleden zou hebben als gevolg van de handelingen of het verzuim van de Klant. Dergelijke vorderingen worden onmiddellijk opeisbaar.

11.5.In geval van faillissement van of de benoeming van een tijdelijke bewindvoerder of een soortgelijke persoon voor de Klant of een schikking met betrekking tot zijn schulden met zijn schuldeisers worden alle door de Klant aan BFC verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

11.6.BFC kan te allen tijde en zelfs na insolventie van de Klant of enige andere vorm van samenloop de bedragen en schulden tussen BFC (en aan haar verbonden vennootschappen) en de Klant verrekenen. Dit recht op verrekening kan worden uitgeoefend niettegenstaande de vorm of het doel van de schulden en vorderingen, en niettegenstaande het opeisbare karakter of het ontbreken van een dergelijk karakter met betrekking tot de onderlinge schulden of vorderingen. De Klant heeft niet het recht om bedragen tussen BFC en zichzelf te verrekenen.

11.7.Bij spoedeisendheid of naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak of een beslissing van de overheid of de rechter kan BFC de Mobiele Diensten onmiddellijk van rechtswege opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. In een dergelijke situatie zal BFC de Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van de opschorting of beëindiging. Een dergelijke maatregel laat het recht van BFC onverlet om de betaling te vorderen van openstaande facturen, een vergoeding voor activering, de wettelijke rente, een dwangsom evenals andere contractuele vergoedingen en om eventuele schade te verhalen die BFC geleden zou hebben als gevolg van de handelingen of het verzuim van de Klant.

11.8.In geval van beëindiging door de Klant zal BFC de levering van de Mobiele Diensten zo spoedig mogelijk staken en de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na beëindiging van de Overeenkomst door de Klant zal de Klant alle openstaande facturen onmiddellijk aan BFC betalen.

12. Privacy

12.1.De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Mobiele Diensten valt onder het privacybeleid van BFC. De Klant kan het privacybeleid te allen tijde raadplegen op www.radiusconnect.be. De Klant kan te allen tijde een kopie van het privacybeleid opvragen bij de klantendienst van BFC.

12.2.Om elke twijfel ter zake weg te nemen, wordt hierbij duidelijk gesteld dat de verwerking van persoonsgegevens van professionele klanten enkel plaatsvindt, indien de professionele klant een natuurlijk persoon is. Indien de professionele klant een rechtspersoon is, dan is het privacybeleid enkel van toepassing op de persoonsgegevens van natuurlijke personen die door BFC worden verwerkt voor de levering van Mobiele Diensten aan de Klant (zoals persoonsgegevens van gevolmachtigden, contactpersonen of Eindgebruikers).

12.3.De Klant geldt slechts als verwerkingsverantwoordelijke en BFC slechts als verwerker, wanneer BFC tijdens de levering van de Mobiele Diensten toegang heeft tot bepaalde persoonsgegevens van de Klant (bijv. naam, functie, contactgegevens van diens medewerkers en/of agenten, klanten en hun contactgegevens, alsmede informatie met betrekking tot het gebruik van de Mobiele Diensten door de Eindgebruikers), deze persoonsgegevens kan opslaan of op een andere manier kan verwerken.

13. Overdracht van telefoonnummer

13.1.Indien de Klant van leverancier van mobiele diensten wenst te veranderen, zal BFC zich inspannen om zijn telefoonnummer zo snel mogelijk over te dragen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk zou zijn, in geval van fraude, of indien de nieuwe leverancier van mobiele diensten niet de wettelijk vereiste procedure voor een overdracht van een telefoonnummer volgt.

13.2.Bij beëindiging van de Mobiele Diensten erkent de Klant dat het bestaande nummer slechts zes (6) maanden beschikbaar kan worden gehouden, waarna het zal worden teruggegeven aan de Netwerkoperator.

14. Geheim nummer

14.1.De Klant kan bij de eerste aansluiting op de Mobiele Diensten een geheim nummer aanvragen dat niet zichtbaar is in de telefoonboeken, noch tijdens het bellen of faxen. BFC zal derden niet op de hoogte brengen van het bestaan van dit geheime nummer, tenzij naar aanleiding van een verzoek van de hulpdiensten, bij het nakomen van haar wettelijke verplichting daartoe of naar aanleiding van een verzoek van gerechtelijke of administratieve autoriteiten.

15. Simkaart en telefoonnummer

15.1.Voor elk toegekend nummer zal BFC een simkaart (waarbij ‘sim’ de afkorting is van ‘Subscriber Identity Module’) met een microprocessor leveren aan de Klant om de Mobiele Diensten te kunnen gebruiken met mobiele toestellen. De simkaart is beveiligd met een pin- en pukcode die aan de Klant worden meegedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze codes geheim te houden. Na ontvangst van de simkaart zal de Klant de standaard pincode wijzigen in een persoonlijke pincode.

15.2.De simkaart zal binnen twee (2) weken na de goedkeuring van de aanvraag van de Mobiele Diensten worden geactiveerd, waarna ook het telefoonnummer van de Klant zal worden geactiveerd. Indien BFC dit niet doet, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen zeven (7) dagen schriftelijk op te zeggen zonder dat enige vergoeding verschuldigd is, tenzij de vertraging veroorzaakt zou zijn door overmacht. In dit laatste geval zal de hierboven genoemde periode redelijkerwijs verlengd worden.

15.3.Deze simkaart en het telefoonnummer blijven eigendom van BFC. De Klant zal de simkaart niet afstaan, verhuren, vernietigen of op enige andere wijze beschadigen. Zodra hij daarom verzocht wordt tijdens of na afloop van de Overeenkomst, zal de Klant de simkaart aan BFC terugbezorgen.

15.4.De Klant kan zijn telefoonnummer niet vrij kiezen, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen. Een telefoonnummer kiezen kan alleen uit de beschikbare nummers. Een keuze of wijziging van een telefoonnummer van de Klant op zijn verzoek zal alleen worden goedgekeurd, indien dit technisch mogelijk is en tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

15.5.BFC behoudt zich het recht voor om het telefoonnummer van de Klant om technische redenen te wijzigen. De Klant wordt hiervan ten minste twee (2) maanden voor de wijziging op de hoogte gebracht.

15.6.De Klant verbindt zich ertoe de simkaart niet op een andere manier te gebruiken dan voorzien in de Overeenkomst. De simkaarten mogen enkel gebruikt worden in mobiele individuele toestellen (handsets) en mogen op geen enkele manier gebruikt worden in toestellen van het type ‘SIM-box’, ‘GSM-gateway’ of gelijkaardige toestellen.

15.7.De simkaarten zullen door de Klant niet worden gebruikt op een manier die het onmogelijk maakt voor BFC om de beller te identificeren of te lokaliseren in geval van een noodoproep, of op een manier die het Netwerk van de Netwerkoperator overbelast, of om fraude te plegen, of voor onwettige doeleinden.

15.8.De Klant zal de technische identificatiegegevens van de simkaart niet kopiëren, de simkaart niet decompileren of onderwerpen aan een analyse of reverse engineering, noch gebruiken om afgeleide software te maken.

15.9.De simkaarten zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik zoals beschreven in artikel 4.1.2 en kunnen niet worden gebruikt voor het doorverkopen van communicatie of routing. De Klant kan door BFC aansprakelijk worden gesteld bij overtreding van dit verbod.

15.10. De Klant dient alle nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat zijn simkaart onrechtmatig of oneigenlijk wordt gebruikt. De Klant kan aansprakelijk worden gesteld voor alle verliezen van BFC of van derden als gevolg van een dergelijk gebruik van de simkaart, door wie dan ook en in eender welk toestel voor mobiele communicatie, zelfs bij diefstal of verlies.

15.11. Indien een simkaart niet goed werkt als gevolg van een productiefout of een verkeerde configuratie van de simkaart, zal BFC de Klant gratis een nieuwe simkaart ter beschikking stellen.

15.12. In geval van blokkering of beschadiging van de simkaart ten gevolge van een fout van de Klant, kan de Klant een nieuwe simkaart aanvragen. Voor de uitgifte van een nieuwe simkaart kunnen kosten worden aangerekend aan de Klant.

15.13. Bij diefstal of verlies van de simkaart blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik ervan en de betaling van de eventuele kosten voor het gebruik ervan tot de Klant BFC op de hoogte brengt en een tijdelijke schorsing van de simkaart vraagt. De Klant zal BFC zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een dergelijke diefstal of een dergelijk verlies en zal redelijkerwijs meewerken aan eventuele procedures om de verloren of gestolen simkaart terug te krijgen. De Klant moet zich kunnen identificeren in geval van een dergelijke melding. Na de definitieve schorsing van de simkaart zal de Klant een nieuwe simkaart ontvangen, desgevallend tegen betaling, waarbij BFC de Mobiele Diensten zo snel mogelijk opnieuw zal activeren. Mocht de Klant de verloren of gestolen simkaart terugvinden, dan zal hij deze simkaart zo snel mogelijk terugbezorgen aan BFC.

15.14. Niettegenstaande artikel 15.7 blijft de Klant aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het verlies of de diefstal van de simkaart, indien kan worden aangetoond dat: (i) de Klant of zijn Eindgebruikers de simkaart overhandigden aan een derde die niet gerechtigd was om de Mobiele Diensten te gebruiken (onder meer door geen Eindgebruiker te zijn krachtens artikel 1.3); (ii) het verlies van de simkaart veroorzaakt werd door grove nalatigheid van de Klant; (iii) de Klant geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek om de simkaart terug te sturen naar BFC; (iv) de Eindgebruiker niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals bepaald in deze Overeenkomst.

15.15. Op verzoek van BFC verstrekt de Klant het identificatienummer van de simkaart en/of het IMEI-nummer van het mobiele toestel dat gebruikt wordt voor de Mobiele Diensten, zodat BFC bepaalde gespreks- of identificatiegegevens kan onderscheppen, opnemen en/of opslaan om te voldoen aan een verzoek van een bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie.

16. Roaming

16.1.Het gebruik van de Mobiele Diensten in het buitenland wordt geactiveerd op de simkaart.

16.2.De Klant kan BFC schriftelijk verzoeken om roaming op zijn simkaart te blokkeren.

16.3.Het gebruik van de Mobiele Diensten in de Europese Unie (+ IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), met uitzondering van communicatie vanuit België naar een buitenlands nummer, wordt aangerekend op basis van de nationale tarieven. Tijdens de overgangsperiode (die tot 1 januari 2021 duurt) na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal eenzelfde regeling gelden voor het gebruik van de Mobiele Diensten in het Verenigd Koninkrijk. Elk gebruik van de Mobiele Diensten buiten deze geografische gebieden zal extra in rekening worden gebracht. Andere kosten, zoals kosten voor oproepen naar speciale nummers (0800, 0900, enz.), voor diensten geleverd door derden, en korte nummers vanuit het buitenland, zullen aan de Klant worden gefactureerd, zelfs als het speciale nummer gratis is in het land van gebruik.

16.4.De lijst van landen waar roaming mogelijk is en de tarieven voor dergelijke roaming zullen op de website van BFC gepubliceerd worden.

16.5.Buiten België kan, afhankelijk van het land, een voorkeursinstelling op de simkaart worden ingegeven. De Klant zal dan nog steeds een ander Netwerk kunnen kiezen waarmee hij wil bellen en gebeld wil worden of waarmee hij toegang tot het internet wil krijgen. Deze keuze kan gratis worden gemaakt.

16.6.De Klant gaat akkoord met een redelijk gebruik van roaming in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving.

17. Overdracht van de Overeenkomst

17.1.De Klant kan de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BFC.

17.2.BFC heeft het recht haar contractuele rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen na kennisgeving aan de Klant, zonder voorafgaande toestemming van de Klant en zonder dat BFC hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

18. Verplichting om BFC in kennis te stellen van elke eventuele wijziging

18.1.De Klant zal BFC zo spoedig mogelijk na de wijziging op de hoogte brengen van alle veranderingen in haar contactgegevens of de wijziging van zijn vertegenwoordiger en de datum waarop deze wijzigingen van kracht worden. BFC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet op de hoogte zijn van een wijziging van de contactgegevens door de Klant.

19. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

19.1.BFC kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen (bijvoorbeeld vanwege technische redenen of wettelijke vereisten) na een schriftelijke kennisgeving aan de Klant die ten minste één (1) maand voor het doorvoeren van dergelijke wijzigingen aan de Klant wordt toegezonden. Elk gebruik van de Mobiele Diensten na een dergelijke wijziging en/of aanvulling zal geïnterpreteerd worden als een goedkeuring door de Klant van de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, kan hij de Overeenkomst binnen zeven (7) dagen opzeggen zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

20. Scheidbaarheid

20.1.Indien een rechtbank een artikel van de Overeenkomst ongeldig, onwettig, nietig of niet afdwingbaar acht, wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aangetast of beperkt.

21. Klachten

21.1. Klachten dienen te worden gericht aan de klantendienst van BFC per e-mail of per aangetekende brief. Eventuele klachten moeten nauwkeurig en gemotiveerd zijn en dienen, indien van toepassing, het betwiste bedrag te bevatten.

21.2. Contactgegevens van de klantendienst van BFC: +32 5 533 58 75.

21.3. Klachten moeten binnen de twintig (20) dagen na de datum van een factuur of een gebeurtenis die voor de klant schade heeft veroorzaakt, bij BFC worden ingediend. De verplichting tot betaling van het betwiste bedrag en de maatregelen die worden genomen om de betaling af te dwingen, worden opgeschort in geval van een klacht met betrekking tot een betwist bedrag. Een niet-betwist bedrag dient door de Klant binnen de normale termijn betaald te worden. Na analyse van de klacht en weigering van een dergelijke vordering door BFC wordt het betwiste bedrag onmiddellijk opeisbaar.

21.4. Indien de Klant het niet eens is met de beslissing over zijn klacht, kan hij zich wenden tot de ombudsdienst voor telecommunicatie. Contactgegevens: Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel of www.ombudsmantelecom.be. Indien de klacht van de Klant door de ombudsdienst voor telecommunicatie ontvankelijk wordt geacht, worden door BFC geen administratieve kosten aangerekend en wordt de invorderingsprocedure opgeschort voor een maximum van vier (4) maanden vanaf de indiening van de klacht bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. In geval van kwaadwillige of hinderlijke oproepen kan de Klant zich eveneens tot de ombudsdienst voor telecommunicatie wenden.

22. Schriftelijke verzoeken of kennisgevingen

22.1. Alle verzoeken of mededelingen die door de Klant schriftelijk aan BFC moeten worden gericht, zullen dat op het volgende adres: TIO3 building, Oscar Delghuststraat 60/6de verdieping, 9600 Ronse, België of operations@radiusconnect.be.

23. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

23.1. Deze Overeenkomst wordt door het Belgische recht beheerd.

23.2. Bij eventuele geschillen in verband met deze Overeenkomst zullen de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.

Bestel uw kaart(en)
Neem contact met ons op
WhatsApp
Bel ons
Top