Radius Fuel Solutions

Wij zijn nu Radius Fuel Solutions

Naar de nieuwe website
Verder browsen
Belgium Fuel Card

Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze Kaart(en)

1. Doelstelling
Het doel van deze Overeenkomst is om de voorwaarden te definiëren waaronder klanten kaarten mogen gebruiken om goederen te verkrijgen bij deelnemende leveringspunten.

2. Definities
In deze overeenkomst hebben de volgende woorden de hiernavolgende betekenissen:
“Onderneming” betekent (1) voor BFC: Radius Payment Solutions Limited of welke onderneming dan ook waarin Radius Payment Solutions Limited, direct of indirect, 50% of meer van de stemrechten in eigendom heeft of controleert en (2) voor de klant: elke onderneming waarin hij de final holding bezit met, direct of indirect, 50% of meer van de aandelen met stemrecht in eigendom heeft of controleert;

“Overeenkomst” betekent deze Algemene Voorwaarden, aanvraagformulier voor een kaart en Procedures voor het gebruik van kaarten. In het geval van een conflict over een bepaling uit de Algemene Voorwaarden, het Aanvraagformulier voor een kaart of de Procedures voor het gebruik van kaarten, dan hebben de Algemene voorwaarden voorrang op het Aanvraagformulier voor een kaart en de Procedures voor het gebruik van kaarten. Het Aanvraagformulier voor een kaart heeft op zich dan weer voorrang op de Procedures voor het gebruik van kaarten.;

“BFC” betekent Belgian Fuel Card NV, gelegen te Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse, in België onder ondernemingsregistratienummer 0865.944.140 en haar begunstigden, toegewezen en benoemde zaakwaarnemers of elke andere Onderneming en haar begunstigden, zaakwaarnemers of toegewezenen, zoals het geval zou kunnen zijn;

“Werkdag” betekent elke dag waarop BFC zakelijk opereert, uitgezonderd weekenden en feestdagen;

“Aanvraagformulier voor een kaart” betekent het aanvraagformulier, bestelformulier, electronisch aanmeldingsformulier en/of elk ander door de klant op verzoek van BFC en door BFC geaccepteerd en ingevuld formulier;

“Kaarthouders” betekent personen aan wie de klant een kaart heeft verschaft en die diens goedkeuring heeft om deze kaart te gebruiken en “kaarthouder” betekent eenieder van hen;

“Procedures voor het gebruik van kaarten” betekent alle procedures of richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de kaarten zoals BFC van tijd tot tijd zou kunnen aankondigen;

“Kaartprogramma” betekent het kaartschema zoals dat eigendom is en/of uitgevoerd wordt, waarop BFC het uitgeven van kaarten voor gebruik door klanten baseert;

“Kaarten” betekent alle fysieke en digitale betaalkaarten die door BFC en/of door een aangeduid derde partij door BFC aan de Klant zijn uitgegeven en “Kaart” betekent één van hen;

“Kost(en)” betekent kosten die aangerekend worden door BFC in overeenstemming met deze overeenkomst, waarvan de details van tijd tot tijd door BFC aan de klant kunnen worden bericht, waaronder maar niet beperkt tot de ‘kostenparagraaf” op de website;

“Oplaadpunt” betekent een oplaadpunt dat een plug-in elektrisch of hybride vervoermiddel de mogelijkheid kan bieden om op aan te sluiten en op te laden vanaf een elektriciteitsvoorziening door middel van het gebruik van een Kaart;

“Oplaadpuntleverancier” betekent iedere leverancier die een overeenkomst met BFC heeft afgesloten, waarin kaarten worden geaccepteerd als betaalmiddel voor het gebruik van oplaadpunten;

“Kredietlimiet” betekent het maximale bedrag van onbetaalde transacties, of deze nu wel of niet in rekening zijn gebracht, die op ieder moment als onbetaald op de rekening van de klant worden vermeld. De kredietlimiet wordt door BFC bepaald en mag op ieder moment door BFC al naar gelang haar exclusieve oordeel worden herzien;

“Klant” betekent het individu of onderneming wiens gegevens op het Kaartformulier zijn genoteerd en wiens aanmelding voor kaarten door BFC is geaccepteerd;

“ Oplaadpunt voor Elektrisch Vervoermiddel” betekent een oplaadpunt dat een vervoermiddel de mogelijkheid kan bieden om een plug-in elektrisch of hybride vervoermiddel op aan te sluiten en op te laden vanaf een elektriciteitsvoorziening;

“Brandstofproducten” betekent alle vormen van diesel- en benzineproducten die van tijd tot tijd door BFC aan de klant worden geleverd;

“Goederen” betekent brandstofproducten en niet-brandstofproducten;

“Rentetarieven” betekent rente in overeenstemming met de Belgian Act van 2 augustus 2002 betreffende het bestrijden van verlate betaling in commerciële transacties;

“Factuur” heeft de betekenis zoals aangegeven in clausule 5.2 (d);

“Netwerk” betekent het netwerk van leveringspunten waar een klant goederen van een leverancier kan afnemen;

“Niet-Brandstofproducten” betekent alle aan een vervoermiddel gerelateerde producten die geen brandstofproducten zijn die van tijd tot tijd door BFC aan de Klant geleverd worden, inclusief maar niet beperkt tot gasolie, smeermiddelen, autowasbeurt, AdBlue, vloeibare petroleum, antivries, ruitensproeiervloeistof en betaling voor het gebruik van Oplaadpunten voor EleKtrisch Vervoermiddel;

“Kennisgeven(ing)” of “Kennisgeving” betekent het informeren van de andere partij;
(a) middels de Website: in het geval van informatie aan BFC
(1) door de vereiste informatie electronisch aan te leveren, waarbij de functionaliteiten worden gebruikt, die door de website voor dit doel zijn aangeleverd; of, in het geval van informatie aan de klant, (2) de informatie op de website wordt gezet;
(b) door een e-mail te sturen naar desbetreffend e-mailadres dat door respectievelijk BFC of de klant van tijd tot tijd gespecificeerd kan worden
(c) telefonisch naar de klant naar diens opgegeven telefoonnummer

“Schriftelijke Kennisgeving” betekent Informatie in de vorm zoals aangegeven in de paragrafen (a) tot en met (e) van die definitie;

“Verlate Betaling” heeft de betekenis zoals deze is beschreven in clausule 5.3 (a);

“Partijen” betekent BFC en Klant en “Partij” betekent een van beiden;

“Betaaltermijn” heeft de betekenis zoals deze beschreven is in clausule 5.3 (a);

“PIN” betekent het persoonlijke identificatienummer dat verstrekt is voor gebruik van een kaart;

“Aankoopapparaat” betekent een boordapparaat door of namens BFC verschaft aan de klant voor de geautomatiseerde aanschaf van goederen, inclusief maar niet beperkt tot de betaling van tolwegheffingen;

‘Leveranciers” betekent ondernemingen die een overeenkomst met BFC zijn aangegaan om kaarten als betaling voor goederen te accepteren, zoals het geval kan zijn en de “Leverancier” betekent een van hen;

“Leveringspunt” betekent de locatie waar een leverancier de goederen aan een klant of kaarthouder levert;

“Transactie” betekent elk gebruik van de kaart om goederen bij een leveringspunt te verkrijgen;

“Website” betekent https://www.tankkaart.be/, of ieder andere website waartoe de klant toegang door BFC heeft gekregen en verband houdt met deze overeenkomst.

3. Kaartprogramma.
3.1 BFC mag naar eigen goeddunken een of meer kaarten aan de klant verschaffen, of mag hiertoe een derde partij instrueren. De klant kan een kaart gebruiken voor het aanschaffen van bepaalde goederen van BFC die beschikbaar zijn bij leverancierspunten, maar een klant wordt niet verplicht tot de aanschaf van een minimale hoeveelheid goederen. Een kaart die niet gebruikt is gedurende drie maanden, kan automatisch worden geannuleerd of kan onderhevig zijn aan een vergoeding ten gevolge van het niet gebruiken.
3.2 BFC biedt, middels leveranciers, een assortiment aan goederen dat kan worden aangeschaft bij BFC door middel van gebruik van een kaart. De Klant bepaalt de goederencategorieën die met de kaarten kunnen worden aangeschaft bij BFC, gebaseerd op het beschikbare aanbod binnen het kaartprogramma. BFC mag op ieder moment en zonder kennisgeving het goederenassortiment dat het aanbiedt binnen het kaartprogramma uitbreiden of verminderen. De uitgifte van kaarten geeft de klant niet het recht om goederen te ontvangen.
3.3 Gebruik van een kaart betekent een aanschaf van goederen van BFC. Het eigendom van de goederen en het risico op verlies zullen bij de overdracht van de goederen aan de klant bij het leveringspunt worden overgedragen.
3.4 Kaarten mogen alleen worden gebruikt bij deelnemende leverancierspunten, maar leveranciers hebben het recht om fysieke kaarten in te trekken, kaarten te accepteren of transacties te verwerken om welke reden dan ook, maar niet beperkt tot, als de kaarthouder de kaart niet aanbiedt aan de leverancier bij het leveringspunt voorafgaand aan het aanschaffen van goederen, bij een tekort aan het product, technisch falen van apparatuur of het niet nakomen van deze overeenkomst door de klant. De klant moet voldoen aan alle operationele vereisten en voorwaarden die door een leverancier bij het leveringspunt worden opgelegd. Eventuele kosten of betalingen die door een leverancier aan BFC in rekening worden gebracht in verband met transacties door de klant die niet voldoen aan de plaatselijke regelgeving of die de apparatuur van de leverancier beschadigen kunnen door BFC aan de klant in rekening worden gebracht. Als de goederen al zijn geleverd en de kaart om welke reden dan ook niet door de leverancier wordt geaccepteerd, is de klant verplicht om de goederen tegen de prijs van de leverancier met andere betaalmiddelen te betalen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat elke plaats waar een kaart wordt gepresenteerd een deelnemend leveringspunt is, voordat producten worden gekocht.
3.5 De klant kan kaarthouders toestemming geven om een kaart te gebruiken en zorgt ervoor dat kaarthouders voldoen aan de verplichtingen van de klant onder deze overeenkomst. De klant zorgt ervoor dat kaarten alleen in het bezit zijn van en alleen worden gebruikt door geautoriseerde kaarthouders en dat kaarten niet in het bezit blijven van iemand die niet langer een geautoriseerde kaarthouder is. De klant is aansprakelijk voor alle aankopen die met een kaart zijn gedaan door een niet-geautoriseerde gebruiker.
3.6 De kaart mag alleen worden gebruikt voor aankopen die overeenkomen met een normaal verbruik of gebruik en kaarten kunnen alleen door de klant worden gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgevingen.
3.7 Klanten en kaarthouders hebben niet het recht om deel te nemen aan BFC-promoties of loyaliteitsprogramma’s voor transacties met behulp van een kaart, tenzij anderszins uitgenodigd in de voorwaarden van een dergelijke promotie of loyaliteitsprogramma.
3.8 BFC kan haar kaartprogramma aanpassen of beëindigen en/of vervangen door een ander programma. Bovendien kan BFC het aantal leveranciers en/of leveringspunten waar de kaarten kunnen worden gebruikt zonder kennisgeving verhogen of verlagen en het type laten variëren.
3.9 Indien de klant een aankoopapparaat aanschaft op grond van deze overeenkomst, zal de klant:
(a) het aankoopapparaat samen met de voertuiggegevens registreren bij de benodigde derde partijen;
(b) BFC alle correcte documentatie en accurate informatie verstrekken zoals van tijd tot tijd vereist door BFC; en
(c) aansprakelijk zijn voor alle betalingen die via het aankoopapparaat worden gedaan gedurende een periode van twee (2) werkdagen nadat BFC schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen dat het aankoopapparaat moet worden stopgezet (ervan uitgaande dat een dergelijke kennisgeving is gegeven vóór 16.00 uur, bij gebreke waarvan de kennisgevingsperiode op de volgende werkdag zal beginnen).
3.10 De klant stemt ermee in en erkent dat het eigendom van het aankoopapparaat te allen tijde bij BFC blijft en dat het aankoopapparaat aan het einde van de overeengekomen periode aan BFC wordt terug bezorgd, bij gebreke waarvan niet te restitueren kosten door BFC in rekening worden gebracht.

4. Kaarten.
4.1 Aanvragen, eigendom, opzegging, blokkeren of vernieuwen van kaarten.
(a) Alle aanvragen voor de uitgifte van kaarten zijn ter discretie van BFC. Het is wel te verstaan dat BFC niet verplicht is om een aanvraag te aanvaarden, noch enige reden te geven om deze te weigeren, noch enige correspondentie hierover aan te gaan. Elke kaart is geldig voor gebruik door de kaarthouder in de mate van de kredietlimiet vanaf de uitgiftedatum tot de vervaldatum.
(b) Kaarten blijven te allen tijde eigendom van BFC. BFC kan naar eigen goeddunken Kaarten annuleren, blokkeren of weigeren om Kaarten te vernieuwen of te vervangen en, onmiddellijk na het eerste verzoek van BFC, zal de klant (i) in het geval van fysieke Kaarten, deze Kaarten terugsturen naar BFC’s hoofdzetel; ; of (ii) in het geval van digitale Kaarten, deze Kaarten permanent van hun telefoon of ander elektronisch apparaat verwijderen.
4.2 Gebruik van kaarten.

De klant zal ervoor zorgen dat een kaarthouder uitsluitend kaarten gebruikt die in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze overeenkomst. Een kaart mag onder andere niet worden gebruikt in de volgende omstandigheden:
(a) tenzij de kaarthouder de kaart aan de leverancier bij het leveringspunt heeft getoond, voordat goederen zijn verkregen (behalve wanneer het leveringspunt het gebruik van een computerterminal op afstand toestaat);
(b) na de vervaldatum zoals deze op de kaart staat vermeld;
(c) indien de klant de kredietlimiet overschrijdt;
(d) indien de kaart als verloren of gestolen is gerapporteerd of de PIN gecompromitteerd is in overeenstemming met Clausule 4.6;
(e) indien de kaart is geannuleerd of geblokkeerd of als om haar teruggave door BFC is verzocht;
(f) bij het niet naleven van de kaartprocedures, indien van toepassing;
(g) indien er sprake is van verlate betalingen;
(h) door een andere kaarthouder dan is aangegeven op de bestuurderskaart (zoals gedefinieerd in clausule 4.3 (a)) of voor een ander vervoermiddel dan is aangegeven op een vervoermiddelkaart (zoals gedefinieerd in clausule 4.3 (a));
(i) indien de kaarthouder niet de correcte pincode invoert.
Niettegenstaande clausule 4.2 (a)-(g), zal de klant aansprakelijk worden gehouden voor het betalen aan BFC van alle bedragen die voortkomen uit elke transactie plus eventuele kosten die worden geheven, als gevolg van een overtreding van deze clausule 4.2.
4.3 Soorten kaarten.
(a) Kaarten dragen, naar de keuze van de klant, ofwel de naam van de kaarthouder (“Bestuurderskaart”) of het kenteken van een vervoermiddel (“Vervoermiddelkaart”) en indien van toepassing elke andere vorm van door de klant verzochte en door BFC geaccepteerde identificatie.
(b) Op verzoek van de klant mag BFC, naar eigen goeddunken, kaarten uitgeven die geen bestuurderskaarten of vervoermiddelkaarten zijn (“Incidentele kaarten”), kaarten die in bewaring moeten worden gegeven bij een leveringspunt (“Leveringspuntkaart”) en kaarten met een identieke pincode die kan worden gebruikt door meerdere kaarthouders (“Groepskaarten”). Incidentele kaarten, leveringspuntkaarten en groepskaarten worden verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant en de klant is aansprakelijk voor alle transacties die worden gemaakt met Incidentele kaarten, leveringspuntkaarten en groepskaarten, zelfs als zij verloren, gestolen, gedupliceerd, niet op de vervaldag ontvangen zijn of als de pincode is gecompromitteerd, totdat dergelijke kaarten zijn geblokkeerd. De klant zal BFC op verzoek vrijwaren met betrekking tot alle kosten, rechten en eisen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van incidentele kaarten, leveringspuntkaarten en groepskaarten en zal alle bijbehorende kosten betalen die verband houden met dergelijke kaarten. Hetzelfde geldt voor kaarten die niet worden verstrekt als leveringspuntkaarten, maar die de klant op eigen initiatief bij een leveringspunt deponeert.
4.4 Online en offline transacties.
Transacties worden online verwerkt, behalve als dit niet mogelijk is vanwege technische redenen die verband houden met de apparatuur die nodig is voor een dergelijke verwerking, in welk geval de transacties offline zullen worden verwerkt. Online transacties worden bevestigd door een pincode en offline transacties (waar toegestaan) zullen worden bevestigd door een pincode of door een handtekening van de kaarthouder op de verkoopbon. Transacties die op een dergelijke manier zijn bevestigd, worden geacht door de klant te zijn geaccepteerd en zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Een kaarthouder heeft geen recht op offline transacties en de klant zal aansprakelijk blijven voor transacties die zonder een pincode zijn gemaakt.
4.5 Veiligheidsmaatregelen.
(a) De klant zal verantwoordelijk zijn voor het identificeren en nemen van alle voorzorgsmaatregelen om de veilige opslag en het gebruik van de kaart en de bijbehorende pincode te garanderen. Niettegenstaande het voorafgaande, kan BFC van tijd tot tijd specifieke voorzorgsmaatregelen aan de klant aanbevelen. Een kaart wordt verschaft met een pincode. De klant zal de pincode uitsluitend bekendmaken aan de kaarthouder die bevoegd is om de kaart te gebruiken. De klant zal ervoor zorgen dat de pincode niet gecompromitteerd wordt door de pincode geheim te houden voor iedereen, behalve de kaarthouder, de pincode nooit samen met de kaart te bewaren en een pincode discreet in te voeren. De klant zal de pincode op geen enkele geschreven manier vastleggen.
(b) BFC mag, naar eigen goeddunken, eigendoms- en veiligheidslimieten bepalen (zoals een maximale waarde per transactie, een maximale waarde voor alle transacties per kaart gedurende een bepaalde periode of een maximaal aantal transacties per kaart gedurende een bepaalde periode), waarbij desbetreffende transacties kunnen worden geweigerd of kaarten kunnen worden geblokkeerd. Deze limieten worden bepaald en kunnen door BFC op ieder moment naar eigen goeddunken worden herzien. BFC kan, maar is niet verplicht om transacties te weigeren of kaarten te blokkeren die de veiligheidslimieten overschrijden. De klant zal BFC op diens verzoek vrijwaren van alle kosten, claims en eisen die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van alle dergelijke kaarten.
(c) Een Kaarthouder mag, maar is niet verplicht, de leverancier geschikte identificatie te tonen om te bewijzen dat zijn identiteit overeenkomt met de naam op de bestuurderskaart, bij gebreke waarvan deze leverancier de Transactie mag weigeren en/of de Kaart mag intrekken (in geval van fysieke Kaart).
(d) Het kentekennummer of de naam op de kaart is geen veiligheidsmaatregel. De klant zal aansprakelijk blijven voor aankopen met de kaart, ongeacht of deze voor het vervoermiddel of voor de naam op de kaart is of anderszins.
4.6 Verloren, gestolen of gedupliceerde kaarten en gecompromitteerde pincodes.
(a) Indien de klant reden heeft om aan te nemen dat een kaart verloren, gestolen, gedupliceerd is of niet ontvangen zoals verwacht of dat de pincode gecompromitteerd is, moet de klant BFC meteen op de hoogte brengen, bij voorkeur via de website, telefonisch of via e-mail. Waar de kennisgeving mondeling heeft plaatsgevonden, zal de klant dit daarna binnen twee (2) werkdagen schriftelijk bevestigen (“Bevestiging”).
(b) De klant is aansprakelijk voor alle transacties die met een verloren, gestolen of gedupliceerde kaart zijn gemaakt, gedurende een periode van twee (2) werkdagen, nadat BFC de schriftelijke kennisgeving of bevestiging van de verloren of gestolen kaart van de klant heeft ontvangen. Echter, als na twee (2) werkdagen transacties worden gemaakt met de verloren, gestolen of gedupliceerde kaart waarbij de correcte pincode wordt gebruikt, dan blijft de klant aansprakelijk voor zulke transacties, tot BFC de verloren, gestolen of gedupliceerde kaart heeft geblokkeerd, wat BFC zo snel zal doen als redelijkerwijs uitvoerbaar is. Bovendien, indien de klant heeft kennisgegeven dat een kaart is verloren, gestolen of gedupliceerd en de kaarthouder deze kaart vervolgens gebruikt, blijft de klant aansprakelijk voor dergelijke transacties en BFC mag een redelijke vergoeding in rekening brengen aan de klant om de kosten te dekken, die BFC heeft gemaakt ten gevolge van de kennisgeving door de klant, inclusief alle betalingen die BFC aan welke persoon dan ook heeft gedaan als beloning voor het in beslag nemen van desbetreffende kaart.
(c) De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle Transacties die middels een gecompromitteerde pincode met een kaart worden gemaakt, totdat (i) de Klant BFC in kennis heeft gesteld, zoals hierboven gedetailleerd in clausule 4.6 (a); en (ii) in het geval van fysieke Kaarten, totdat BFC de gecompromitteerde Kaart heeft ontvangen, waarvan de bovenste hoeken zijn afgeknipt of, in het geval van digitale Kaarten, totdat de Klant de Kaart definitief van zijn telefoon of ander elektronisch apparaat heeft gewist.
(d) De klant zal BFC alle redelijke assistentie verlenen om het verlies, duplicatie of diefstal van een kaart te onderzoeken en om BFC te assisteren bij het terugvinden van de verloren of gestolen kaart of een duplicatie van de kaart. De klant moet de politie in kennis stellen van verlies, diefstal, duplicatie of ander misbruik en een aangifte doen, die aan BFC moet worden verstrekt, ofschoon een aangifte niet de aansprakelijkheid van de klant wegneemt om de transacties in kwestie te betalen.

4.7 Opzegging, intrekken of vervanging van kaarten.

(a) Indien de Klant een Kaart om welke reden dan ook wil opzeggen of intrekken, moet hij BFC dienovereenkomstig in kennis stellen en (i) in geval van fysieke Kaarten, de Kaart met een afgeknipte hoek terugsturen aan BFC; of (ii) in het geval van digitale Kaarten, de Kaart definitief te verwijderen van zijn telefoon of ander elektronisch apparaat. De Klant blijft aansprakelijk voor alle Transacties die zijn verricht met een opgezegde of ingetrokken Kaart, voorafgaand aan de ontvangst van de Kaart bij BFC of de verwijdering van de Kaart.
(b) Bij ontvangst van nieuwe Kaarten die bestaande of vervallen kaarten vervangen, zal de klant garanderen dat alle vervangen kaarten meteen vernietigd worden of verwijderd.

4.8 Vervangende kaarten.

Zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant, behoudt BFC zich het recht om kosten in rekening te brengen met betrekking tot het opnieuw uitgeven en vervangen van kaarten.

5. Prijs, facturering en betaling.
5.1 Prijs.
(a) De prijzen die moeten worden betaald voor brandstofproducten en niet-brandstofproducten kunnen van tijd tot tijd door BFC aan de klant worden medegedeeld. BFC behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de te betalen prijs voor brandstofproducten en niet-brandstofproducten zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant te wijzigen, als gevolg van veranderingen in groothandelsprijzen voor ruwe olie, valuta of wisselkoersen, belasting/brandstofbelasting, veranderlijkheid op de oliemarkt in het algemeen, het aantal goederen dat door de klant wordt aangeschaft of om welke andere reden dan ook.
(b) De klant:
(i) gaat akkoord met het betalen van de van tijd tot tijd geldende prijzen voor brandstofproducten en niet-brandstofproducten;
(ii) erkent dat als gevolg van veranderingen van groothandelsprijzen voor ruwe olie, valuta of wisselkoersen, belasting/brandstofbelasting, veranderlijkheid op de oliemarkt in het algemeen, het aantal goederen dat door de klant wordt aangeschaft of om welke reden dan ook, het onpraktisch is voor BFC om iedere klant over zulke prijswijzigingen in kennis te stellen;
(iii) gaat ermee akkoord dat het gebruik van een kaart het accepteren van variaties in prijzen met zich meebrengt; en
(iv) gaat ermee akkoord dat de prijs van brandstofproducten hoger kan zijn dan de pompprijs op het moment van de transactie.
(c) Voor transacties van goederen op kaarten buiten het netwerk, mag BFC een bedrag of een toeslag bovenop de prijs van de goederen in rekening brengen.
(d) Goederen worden gefactureerd samen met kosten, belastingen, invoerrechten en andere kosten die in het land van levering worden geheven. BTW zal afzonderlijk worden gespecificeerd voor leveringen in landen waar dit wettelijk mogelijk is. Belastingen, invoerrechten en kosten zullen ook worden toegevoegd aan alle servicekosten of andere te betalen bedragen, indien van toepassing. Klanten zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van BFC over iedere wijziging van hun land specifieke belasting (of BTW) ID-nummers, adressen en fiscale vertegenwoordigers.
(e) BFC mag naar eigen goeddunken een vergoeding in rekening brengen voor klantendiensten of faciliteiten die zij aan de klant levert, waaronder mogelijk, maar niet beperkt tot, de toepassing van een percentage servicekosten bovenop de aanschaf van alle goederen. BFC kan van tijd tot tijd het bedrag van de kosten of de diensten waarop de kosten betrekking hebben aanpassen, zonder voorafgaande kennisgeving.
(f) Kosten kunnen eenzijdig worden gewijzigd en van tijd tot tijd worden bijgewerkt, waarbij BFC naar eigen goeddunken handelt zonder kennisgeving aan de klant. Om alle twijfel te vermijden, alle wijzigingen die zijn gemaakt in overeenstemming met dit artikel 5.1 (f) zullen meteen van kracht zijn.
5.2 Facturering.
(a) Zodra kaarttransacties zijn verwerkt, worden de klanten gefactureerd met inachtneming van de tussen BFC en de klant overeengekomen frequentie. BFC kan periodieke beoordelingen uitvoeren op alle klanten en BFC behoudt zich het recht voor om de factuurfrequentie en de betalingsvoorwaarden van de klant zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in omstandigheden waarin de financiële positie van de klant is gewijzigd of in geval van een verlate betaling door de klant.
(b) Het gebruik van elektronische facturering (indien beschikbaar) is afhankelijk van het feit dat de klant zich abonneert op de elektronische facturatiedienst. BFC kan de klant naar eigen goeddunken kosten in rekening brengen op basis van het soort facturatiedienst waarop de klant zich abonneert, behalve dat BFC geen kosten in rekening mag brengen indien de klant opteert voor een elektronische facturatiedienst. Bij het abonneren op de elektronische facturatiedienst gaat de klant akkoord dat BFC facturen elektronisch archiveert of elektronisch kan laten archiveren door een door haar aangewezen derde contractant. De klant wordt per email op de hoogte gesteld wanneer een nieuwe factuur beschikbaar is online via BFC’s online klantenportaal of een andere methode die BFC van tijd tot tijd zal bepalen. Kennisgeving per email wordt alleen ter informatie verstrekt en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing in overeenstemming met deze overeenkomst.
In geval van handmatige aanpassingen kan de klant nog steeds een papieren factuur ontvangen. Indien een emailmelding of elektronische factuur het gespecificeerde emailadres verzuimt te bereiken, is het de verantwoordelijkheid van de klant om BFC in te lichten en een dergelijk falen of verlies zal geen invloed hebben op de aansprakelijkheid van de klant voor het betalen van alle bedragen die de klant aan BFC verschuldigd is op of voor de vervaldatum voor betaling. Om twijfel te vermijden is de klant verantwoordelijk voor het informeren van BFC over alle veranderingen in de administratiegegevens van de klant, waaronder het daarvoor bestemde
e-mailadres. De klant is verantwoordelijk voor het informeren van haar plaatselijke belastingkantoor, indien vereist, over haar intentie om facturen elektronisch te ontvangen.
(c) De klant zal gefactureerd worden in euros (€) voor aangekochte goederen. Aankopen die in vreemde valuta zijn gedaan, worden naar die munteenheid geconverteerd.
(d) BFC zal facturen of debetnota’s, betalingsverzoeken, niet-eigendomsfacturen, facturen zonder BTW of andere wettelijke soortgelijke documenten uitgeven zoals toegestaan door de transacties, of zal ervoor zorgen dat dergelijke documenten namens haar worden verstrekt, voor goederen die door BFC of leveranciers aan de klant zijn verkocht. Indien de klant een BTW-factuur vereist voor goederen die verkocht worden door leveranciers in omstandigheden waar het BFC wettelijk niet is toegestaan om een BTW-factuur te verstrekken, moet de klant een factuur vragen op het moment van de transactie bij het leveringspunt. Facturen, debetnota’s, betalingsverzoeken en andere wettelijke soortgelijke documenten worden hierin gezamenlijk “Factuur/facturen” genoemd.
(e) Facturen worden opgemaakt op basis van transactiegegevens die door de leveranciers aan BFC zijn medegedeeld. Daarom kunnen alle navolgende correcties die door de leveranciers worden gecommuniceerd, leiden tot een rectificatie van de facturen.
(f) Verkoopvouchers, of duplicaten daarvan, worden niet door BFC verstrekt en moeten, indien vereist, door de klant worden verkregen bij het leveringspunt ten tijde van de transactie.
5.3 Betaaltermijn, betaalwijze en waarborgen.
Facturen moeten zijn betaald ten laatste op de vervaldag die op de factuur staat (“betaaltermijn”). De klant betaalt facturen zonder enige korting, inhouding of verrekening, zodat de aangewezen bankrekening van BFC met het volledige bedrag en in de valuta die op de factuur is aangegeven binnen de betaaltermijn wordt gedebiteerd. Indien dit niet in acht wordt genomen, wordt dit beschouwd als een “verlate betaling”.
(b) Tenzij anders overeengekomen met BFC, zullen betalingen via automatische overschrijving worden gemaakt. Indien de klant betaalt via automatische overschrijving, zal hij profiteren van een korting op de kosten die voor een overschrijving in rekening worden gebracht. De klant zal BFC een automatische overschrijvingsvolmacht geven die acceptabel is voor BFC en de klant zal ervoor zorgen dat een geldige automatische overschrijvingsvolmacht te allen tijde beschikbaar is gedurende de duur van de overeenkomst. Indien desalniettemin op enig moment een automatische overschrijving voor BFC door de bank van de klant wordt ingetrokken, zal de klant BFC meteen een bedrag betalen dat gelijk staat aan het bedrag van desbetreffende ingetrokken automatische overschrijving. BFC is gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen, verhoogd in overeenstemming met de bankkosten die BFC heeft gemaakt voor ingetrokken of mislukte automatische overschrijvingen. De klant zal BFC tijdig in kennis stellen over wijzigingen in de bankrekeninggegevens om een verlate betaling te voorkomen.
(c) Te allen tijde heeft BFC het recht om naar eigen goeddunken een betaalmethode of een betaaltermijn te herzien en om ieder krediet dat aan de klant is toegekend, te herzien of in te trekken. Niettegenstaande andere middelen waarover BFC beschikt, in het geval dat krediet wordt opgenomen, zullen alle verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, wel of niet gefactureerd, meteen betaald moeten worden en vinden alle toekomstige verkopen door BFC aan de klant plaats met vooruitbetaling of volledige dekking door een borg in overeenstemming met clausule 5.3 (d), bepaald door BFC.
(d) De klant zal aan BFC verstrekken en de beveiliging handhaven in de bedragen, typen, vormen en uitgevers zoals BFC die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan specificeren. BFC kan de klant verzoeken het bedrag dat door de wwarborg wordt gedekt te verhogen of een aanvullende voorzorgsmaatregel te treffen als BFC, naar eigen goeddunken, van mening is dat dit vereist is om de klant zijn huidige of toekomstige betalingen aan BFC te garanderen. De klant zal alle verlopende veiligheidsvoorzieningen uiterlijk op de datum die overeenkomt met de vervaldatum van de veiligheidsvoorziening vernieuwen, met inachtneming van het hierop in mindering brengen van het aantal dagen dat overeenkomt met de van toepassing zijnde betaaltermijn en indien de klant nalaat dit te doen, heeft BFC het recht om de kaarten te blokkeren. Indien een waarborg van kracht is en, een verandering in de aandeelhoudersstructuur bij de aandeelhouders van de klant plaatsvindt en de moedermaatschappij die de veiligheidsvoorziening heeft verstrekt niet langer een beschermer van de klant is, moet de klant meteen een door BFC acceptabele alternatieve veiligheidsmaatregel treffen, tenzij en tot is bevestigd door de beschermer van de waarborg dat de waarborg van kracht blijft. Nalaten om te allen tijde toereikende veiligheidsmaatregelen te treffen of te onderhouden zorgt ervoor dat alle bedragen die de klant aan BFC verschuldigd is (al dan niet gefactureerd), op welke rekening dan ook, meteen en automatisch betaald moeten worden. De klant zal ervoor zorgen dat BFC tot tenminste 6 (zes) maanden vanaf het einde van de maand na beëindiging van deze overeenkomst een beroep kan doen op de veiligheidsmaatregel.
(e) Betwiste facturen moeten door de klant volledig worden betaald op de vervaldatum. Indien partijen vervolgens overeenkomen dat desbetreffende factuur met een bepaald bedrag moet worden gecorrigeerd, zal BFC prompt een creditnota verstrekken en het bedrag terugbetalen of het verrekenen met bedragen die door de klant aan BFC verschuldigd zijn. Om alle twijfel te vermijden, ieder dispuut met betrekking tot een factuur moet door de klant er sprake worden gebracht binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Na die periode, zal worden verondersteld dat de klant akkoord is gegaan met de factuur.
(f) BFC en haar aangesloten ondernemingen mogen te allen tijde, zonder kennisgeving aan, of verzoek aan de klant, alle bedragen die BFC en/of ieder van haar aangesloten ondernemingen aan de klant of iedere aangesloten onderneming van de klant verschuldigd is, te allen tijde verrekenen met de bedragen die de klant of iedere aangesloten onderneming van de klant aan BFC en/of aan haar aangesloten ondernemingen verschuldigd is. De Klant zal de door hem verschuldigde bedragen niet inhouden of verrekenen met de door BFC verschuldigde bedragen, tenzij dit wettelijk is opgelegd.
5.4 Wanbetaling door de klant.
(a) Verlate betaling door de klant zal alle bedragen die de klant verschuldigd is aan BFC (al dan niet gefactureerd) op welke rekening dan ook onmiddellijk en automatisch betaalbaar maken, onverminderd het recht van BFC om automatisch en zonder kennisgeving het rentetarief in rekening te brengen.
(b) De klant blijft aansprakelijk voor alle kosten, heffingen en andere aansprakelijkheden die BFC maakt als gevolg van de verlate betaling. BFC heeft het recht om alle kosten van de vordering, inclusief de procureurskosten voor het wettelijk toegestane deel, in rekening te brengen, vermeerderd met alle verschuldigde kosten. Voor betalingen die niet op de vervaldag plaatsvinden, behoudt BFC zich het recht voor om kosten in rekening te brengen met betrekking tot desbetreffende verlate betaling.
(c) Alle betalingen van en alle tegoeden of terugbetalingen aan de klant zullen worden gebruikt om af te betalen: (i) alle verschuldigde rente; (ii) alle ongedekte delen van de schuld; (iii) alle gedekte delen van de schuld; en ten slotte (iv) alle andere schuldenlast aan BFC.
(d) BFC mag, zonder voorafgaande kennisgeving of verzoek, enige of alle veiligheidsmaatregels gebruiken om iedere schuldenlast of verplichting van de klant en/of eenieder van de aangesloten ondernemingen van de klant aan BFC en/of eenieder van haar aangesloten ondernemingen te verrekenen of te voldoen, inclusief schuldenlast die voortkomt uit aanschaffen binnen deze overeenkomst of uit iedere andere overeenkomst die overeengekomen is tussen de klant en/of eenieder aangesloten ondernemingen van de klant en BFC en/of haar aangesloten ondernemingen.
(e) Indien een storting door de klant en/of door haar aangesloten ondernemingen is gemaakt, dan kan die storting door BFC naar eigen goeddunken worden gebruikt, als betaling voor transacties die zijn gefactureerd of nog niet gefactureerd of ter voldoening van alle andere bedragen die door de klant of door eenieder van de aangesloten ondernemingen van de klant aan BFC en/of aan eenieder van haar aangesloten ondernemingen verschuldigd zijn.
(f) In geval van verlate betaling, het nalaten van of handhaven van voldoende veiligheidsmaatregelen, het overschrijden van de kredietlimiet, of indien BFC, naar eigen goeddunken, bepaalt dat er objectieve redenen zijn waaruit geconcludeerd kan worden dat de financiële positie van de klant verzwakt of onbevredigend is of zal worden, mag BFC meteen, zonder voorafgaande kennisgeving, de kaarten van de klant blokkeren of annuleren.
(g) In het geval van verlate betaling, behoudt BFC zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor alle transacties gedurende een periode van drie (3) maanden, die direct volgt nadat de verlate betaling heeft plaatsgevonden.
(h) BFC behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen, kaarten op te schorten of kosten in rekening te brengen in het geval dat de kredietlimiet van de klant is overschreden.
(i) Indien de klantenrekening om welke reden dan ook wordt opgeschort en vervolgens weer geactiveerd, dan kan de klant kosten in rekening worden gebracht voor iedere verzochte reactivering. BFC accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor rekeningen die niet gereactiveerd worden.
(j) BFC (of haar zaakwaarnemers of vertegenwoordigers) mag kredietcontrole op de klant verrichten. De klant geeft BFC hierbij toestemming aan BFC (of haar zaakwaarnemers of vertegenwoordigers) om desbetreffende controles te verrichten. De klant erkent en gaat akkoord met het feit dat de kredietcontroles het verstrekken van informatie over de klant aan bevoegde kredietreferentie-agentschappen of derde partijen met zich mee kan brengen. Van tijd tot tijd mag BFC de verkregen informatie die het resultaat is van de kredietcontrole gebruiken om de klant van tijd tot tijd te informeren over ieder ander productaanbod door BFC of derde partijen.
(k) BFC mag periodieke risicobepalingen van de klanten nagaan, gebruik makend van door de industrie erkende risicoblootstellingsmanagement hulpmiddelen en/of algemene marktintelligentie. Indien, voortvloeiend uit een dergelijke risicobepaling, de risicoblootstelling een door BFC naar eigen goeddunken bepaald risicoblootstellingsniveau bereikt, dan kunnen op het risico gebaseerde kosten worden toegepast op alle aanschaffen van brandstofproducten voor de duur van het toegenomen risicoblootstellingsniveau, totdat het punt is bereikt waarop het oorspronkelijke risiconiveau is hervat.

6. Informatie en datageheimhouding.
6.1 De klant zal garanderen dat alle informatie die wordt gecommuniceerd aan BFC (inclusief naam, burgerlijke staat, e-mailadres, sleutelpersonen, bankgegevens) accuraat is en zal BFC terstond schriftelijk informeren over alle wijzigingen. Op verzoek zal de klant tijdig complete en accurate financiële bankafschriften verstrekken (bijvoorbeeld de laatste gecontroleerde rekeningen, een bijgewerkte jaarbalans of een winst- en verliesrekening) en gerelateerde informatie om BFC te assisteren bij het financiële beoordelingsproces.
6.2 BFC kan niet door de klant aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste facturen, documentatie of meldingen over transacties die voortvloeien uit incorrecte informatie die aangeleverd is door de klant, kaarthouder of leverancier. Alle gelden die door de klant verschuldigd zijn aan BFC moeten terstond worden betaald als BFC ontdekt dat de door de klant aan BFC verstrekte informatie onjuist is.
6.3 BFC mag te allen tijde elke relevante informatie over de klant, haar kaarthouders of haar transacties bekend maken, voor zover dit noodzakelijk wordt geacht door BFC om de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk te maken. De klant zal de informatie die bekend is gemaakt of die afkomstig is uit deze overeenkomst als vertrouwelijk behandelen.
6.4 Bescherming van persoonsgegevens.
(a) Voor de doelstellingen van deze clausule 6.4, “persoonlijke gegevens”, “proces/verwerking”, “gegevenscontroleur”, “gegevensverwerker”, “gegevensonderwerp” en “persoonlijke gegevensschending” zullen dezelfde betekenis hebben als in de AVG-wetten. “AVG-wetten” betekent in relatie tot alle persoonlijke gegevens die worden verwerkt conform deze overeenkomst, de AVG (EU) 2016/679 (“AVG”) en alle andere toepasselijke nationale wetten die in verband staan met de verwerking van persoonlijke gegevens.
(b) De klant erkent dat in de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst BFC (als gegevensverwerker) de hiernavolgende soorten persoonlijke gegevens zal verwerken, met betrekking tot de volgende gegevenscategorieën strikt in verband met en met als doel het uitvoeren van haar verplichtingen in deze overeenkomst en voor de duur van deze overeenkomst: (i) soorten persoonlijke gegevens: contactgegevens (volledige naam, initialen, contactadres); overdraagbare gegevens (gegevens van aankopen en plaatsen van aankopen); werkgegevens (baan en werkgeversinformatie); (ii) categorieën van betrokkenen: vertegenwoordigers van de klant, de leverancier en de kaarthouders.
(c) Waar optredend als gegevensverwerker namens de klant, zal BFC: (i) alleen persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken in de mate die nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst; en zoals vereist is om te voldoen aan een EU- of lidstaatwet waaraan BFC onderhevig is, in welk geval BFC (tot zover de wet toestaat) de klant over die wettelijke eis zal informeren, alvorens die persoonlijke gegevens te verwerken.
(d) De klant geeft hierbij in het algemeen toestemming aan BFC om subverwerkers aan te stellen, die van tijd tot tijd door BFC kunnen worden betrokken ter ondersteuning van de levering van diensten door BFC aan de klant, op voorwaarde dat BFC voldoet aan de voorwaarden zoals opgesteld in Artikel 28 (2) en (4) van de AVG.
(e) BFC implementeert toepasselijke technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens die in het kader van deze overeenkomst zijn verzameld te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of onvoorzien verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaring of toegang, in het bijzonder wanneer het verwerken de overdracht van gegevens via een netwerk betreft en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Belang hechtend aan de allernieuwste technieken en de kosten van de implementatie ervan, zullen zulke maatregelen een veiligheidsniveau garanderen dat passend is met betrekking tot de risico’s die het verwerken en de aard van de te beschermen gegevens met zich mee brengen.
(f) Voor zover BFC persoonlijke gegevens verwerkt als gegevensverwerker namens de klant, zal BFC (i) redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid te garanderen van BFC-medewerkers die toegang zouden kunnen hebben tot de persoonlijke gegevens en hun behandeling van de persoonlijke gegevens als vertrouwelijk; (ii) prompt de klant op de hoogte brengen van elke communicatie van een betrokkene met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens, of iedere andere communicatie (inclusief van een toezichthoudend orgaan) met betrekking tot de verplichtingen van de klant onder de Gegevensbeschermingswetten; (iii) de klant zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen zodra hij zich bewust is van een schending van de persoonlijke gegevens van de klant of zijn gegevensverwerkers, waarbij de kennisgeving alle informatie moet bevatten die redelijkerwijze door de klant vereist is om te voldoen aan zijn verplichtingen onder de Gegevensbeschermingswetten; en (iv) binnen 120 dagen na beëindiging of het vervallen van deze overeenkomst ophouden met het verwerken van de persoonlijke gegevens en zo snel mogelijk daarna de persoonlijke gegevens en eventuele kopieën ervan of de informatie die deze bevat retourneren of veilig wissen uit haar systemen.
(g) Voor zover wettelijk toegestaan, zal BFC dergelijke verdere informatie aan de klant ter beschikking stellen en (indien van toepassing) meewerken aan de uitvoering van een audit of een inspectie-oefening, zoals de klant redelijkerwijze bevestiging kan eisen dat BFC overeenkomstig de verplichtingen handelt zoals uiteengezet in de clausules 6.4 (c) – (f) (inclusief), altijd met dien verstande dat deze eis BFC niet zal verplichten om te verschaffen of om toegang te verlenen tot informatie betreffende (i) interne prijsinformatie van BFC ; (ii) informatie met betrekking tot andere klanten van BFC (inclusief alle prijsinformatie); (iii) alle niet-openbare externe rapporten van BFC; (iv) alle interne rapporten die opgemaakt zijn door een interne auditfunctie van BFC; (v) alle intellectuele eigendomsrechten van BFC; of (vi) alle informatie die de Gegevensbeschermingswetten zou schenden. Verder kan maximaal een audit of review onder deze clausule geactiveerd worden in een periode van twaalf (12) maanden en altijd op de voorwaarde dat de partijen (redelijk handelend) een wederzijds geschikte datum overeenkomen waarop de audit of het review kan plaatsvinden.
(h) De klant erkent dat BFC (als gegevenscontroleur) persoonlijke gegevens mag verwerken met betrekking tot de klant en de kaarthouders door BFC, de leverancier of iedere door BFC aangestelde derde partij, voor de uitvoering van deze overeenkomst en voor legitieme doeleinden vereist door BFC waaronder, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van deze overeenkomst, rekeningen en documenten bijhouden, facturatie, kredietanalyse, het verbeteren van de servicekwaliteit, marktanalyse, het samenstellen van statistieken of voor het versturen van marketing en/of andere informatie naar de klant, waaronder na de beëindiging of het vervallen van deze overeenkomst. (i) De klant gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord om gehoor te geven aan de eisen van de gegevensbeschermingswetgeving, inclusief maar niet beperkt tot (indien van toepassing) het verkrijgen van toestemming van iedere kaarthouder voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens conform deze overeenkomst en garandeert dat hij heeft verkregen, of zal verkrijgen (waar van toepassing) alle noodzakelijke toestemmingen van kaarthouders om het verwerken van hun gegevens door BFC, leveranciers en door BFC aangewezen derde partijen toe te staan, in overeenstemming met deze clausule 6.4, voordat dergelijke persoonlijke gegevens worden verwerkt.
(j) Voor details over de benadering van BFC van gegevensbescherming, raadpleegt u alstublieft onze “privéverklaring” op https://www.radiuspaymentsolutions.com/legal/en/privacy-policy-en/ en “Gegevensbeschermings” verklaring in de wettelijke voetnoot op https//www.radiuspaymentsolutions.com/

7. Duur en beëindiging.
7.1 Deze overeenkomst zal ingaan bij het eerste gebruik door de klant of door de kaarthouder van een kaart en wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. BFC behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
7.2 De Klant kan de rekening sluiten door het nummer op de website te bellen. Geen andere vorm van communicatie zal het sluiten van een rekening bewerkstelligen. In het geval dat de Klant zijn rekening sluit, zal de Klant: (i) in het geval van fysieke Kaarten, alle Kaarten aan BFC retourneren; of, in het geval van digitale Kaarten, alle Kaarten permanent verwijderen van hun telefoon of ander elektronisch apparaat; (ii) garanderen dat er geen Transacties worden gedaan na het verzoek om de rekening te sluiten; (iii) aansprakelijk blijven om op verzoek meteen elke openstaande balans te betalen, inclusief alle tarieven, vergoedingen en kosten tot en met de datum van terugbetaling; (iv) indien kaarten per aangetekende post teruggestuurd worden, garanderen dat de kaarten zijn doorgeknipt en de magnetische strook is beschadigd; en (v) uitsluitend de doorlopende betaalopdracht naar BFC heeft geannuleerd als alle openstaande betalingen zijn afgelost. Om alle twijfel te voorkomen zal een rekening van een klant niet worden gesloten, totdat alle kaarten aan BFC zijn teruggestuurd of definitief zijn verwijderd en aan alle verplichtingen binnen deze overeenkomst is voldaan.
7.3 Niettegenstaande alle andere rechtsmiddelen die BFC ter beschikking staan, kan deze overeenkomst door BFC met directe ingang worden beëindigd door kennisgeving aan de klant in de volgende omstandigheden, zonder rechterlijke of arbitraire tussenkomst:
(a) indien de klant een verlate betaling doet;
(b) indien de klant zijn kredietlimiet overschrijdt;
(c) indien de klant verzuimt voldoende beveiliging te bieden of in stand te houden in overeenstemming met clausule 5.3 (d);
(d) indien er een vermoeden is van fraude of misbruik van de kaart(en) van de klant of dergelijke fraude of misbruik is vastgesteld;
(e) voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, indien de klant (als individu) overlijdt of niet in staat is om zijn schulden te betalen of (als bedrijf) als een curator (anders dan met als doel verbinding of reconstructie), administratief curator, executeur of bewindvoerder wordt aangesteld met betrekking tot het geheel of een deel van het vermogen van de klant of bedrijf of de klant gaat een overeenkomst of schikking aan met zijn schuldeisers, of als het onmogelijk wordt om zijn schulden te betalen of indien de klant lijdt of beslaglegging ondergaat op een van zijn goederen of panden of enige uitrusting in zijn panden of zich andere omstandigheden voordoen die de rechtbank of een schuldeiser het recht geeft om een bewindvoerder, administratief curator of executeur aan te stellen of om een liquidatiebevel met betrekking tot de klant op te maken.
(f) indien BFC een kredietbeoordeling of beoordeling uitvoert en/of verkrijgt (waarmee de klant hierbij akkoord gaat dat BFC deze van tijd tot tijd uitvoert en/of verkrijgt) welke, volgens de exclusieve mening van BFC, niet bevredigend is;
(g) Indien BFC naar eigen goeddunken bepaalt dat er objectieve redenen zijn om te concluderen dat de financiële status van de klant verzwakt of onbevredigend is geworden of waarschijnlijk zal worden;
(h) Indien de klant een (andere) voorwaarde van deze overeenkomst schendt; of
(i) Indien de klant deze overeenkomst overdraagt zonder toestemming van BFC of als er een verandering is over de controle van de klant.
7.4 Indien kennisgeving van beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook wordt gedaan, zal de totale openstaande balans van de rekening van de klant (al dan niet gefactureerd) meteen vervallen en verschuldigd zijn aan BFC. Bij de beëindiging van deze overeenkomst komt een einde aan het recht van de klant om kaarten te gebruiken en de toegang van de klant tot de website kan gestopt of beperkt worden. Dit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de klant voor het gebruik van kaarten na beëindiging tot het moment dat desbetreffende kaarten zijn ontvangen door BFC of definitief verwijderd of aan de rechten die BFC al op de datum van desbetreffende beëindiging had opgebouwd onder de voorwaarden die rechtsgeldig waren voor de beëindiging van deze overeenkomst. Securiteiten zullen van kracht blijven totdat de laatste onder deze overeenkomst verschuldigde betaling is ontvangen door BFC.

8. Uitsluiting en beperking.
8.1 Onderhevig aan clausule 8.10, zullen de uitdrukkelijke voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing zijn in plaats van alle garanties, voorwaarden, begrippen, verklaringen, beweringen, beloftes en schuldbekentenissen hetzij uitgedrukt of geïmpliceerd door statuten, gewoonterecht, gewoonte, gebruik of anderszins, die alle worden uitgesloten voor zover wettelijk maximaal mogelijk is.
8.2 BFC geeft geen garantie, uitgedrukt of geïmpliceerd, met betrekking tot goederen die aan de klant zijn verstrekt, behalve met betrekking tot de titel van de geleverde goederen.
8.3 BFC is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade geleden door de klant of de kaarthouder in verband met goederen, behalve voor zover deze aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten.
8.4 BFC is niet aansprakelijk voor enig falen van een leverancier om kaarten te verwerken of voor enige weigering door een leverancier om kaarten te accepteren. De verkoop van goederen door leveranciers vindt plaats onder de exclusieve verantwoordelijkheid van desbetreffende leverancier en de klant moet iedere claim met betrekking tot de verkoop van goederen meteen bij desbetreffende leverancier indienen.
8.5 Onderhevig aan clausule 8.10, het totale bedrag van aansprakelijkheid van BFC dat voortvloeit uit of in verband staat met deze overeenkomst is, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief plichtsverzaking), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins (en inclusief claims met betrekking tot goederen die met een kaart zijn gekocht), gedurende een periode van 12 maanden zal in geen geval het totale bedrag overschrijden dat gelijk staat aan de prijs van alle goederen die betaald is door de klant aan BFC overeenkomstig clausule 5.1 in die periode van 12 maanden met aftrek van de prijs die alle desbetreffende goederen door BFC aan een derde partij inclusief leverancier in die periode van 12 maanden.
8.6 BFC is niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van inkomsten of verlies van kansen of enig voortvloeien of indirect verlies of schade opgelopen door de klant of kaarthouder ten gevolge van een claim.
8.7 Claims door de klant of kaarthouder worden kwijtgescholden tenzij deze per aangetekende brief binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van de gebeurtenis die de claim heeft geactiveerd worden gemaakt.
8.8 De klant zal BFC, haar functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers vrijwaren en schadeloos tellen met betrekking tot verliezen die zijn veroorzaakt of het gevolg zijn van de nalatigheid of weloverwogen handelingen of verwaarlozingen van de klant of zijn kaarthouders.
8.9 De klant vrijwaart en zal BFC, haar functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers voor alle aansprakelijkheid vrijwaren, inclusief de aansprakelijkheid van de werkgever, met betrekking tot alle schade aan het eigendom van BFC of de klant of de dood of persoonlijk letsel van hun respectievelijke medewerkers of vertegenwoordigers ontstaan uit of voortvloeiend uit het gebruik van de kaart, de locatie of het product.
8.10 Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid van BFC voor overlijden of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door nalatigheid van BFC, of de nalatigheid van de BFC’s medewerkers, de vertegenwoordigers of toeleveranciers buitensluiten of beperken; of voor iedere andere aansprakelijkheid die niet door de wet kan worden uitgesloten of beperkt.
8.11 Onderhevig aan clausule 8.10 is BFC in geen geval aansprakelijk jegens de klant voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, zij het in contract, onrechtmatige daad (inclusief plichtsverzaking), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voor verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contracten, verlies van handel of handelsmogelijheden, verlies van productie, verlies van omzet of inkomsten, verlies van beschikbaarheid, verlies of bewerken van gegevens of informatie die door u zijn verschaft, verlies van verwachte bezuinigingen, verspilde uitgaven, reputatieverlies, verlies van goodwill of gebruiksverlies, in alle gevallen hetzij direct of indirect door de klant geleden of opgelopen, of voor enige voortvloeiend, indirect of speciaal verlies of schade hoe dan ook ontstaan en of van welke aard dan ook (zelfs als BFC op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid dat u hetzelfde zou ondergaan) of zeer hoge of typische schades.
8.12 BFC is niet aansprakelijk jegens de klant voor zover dit is veroorzaakt of voortvloeit uit (i) de klant’s handelingen, nalatigheden, verzuim, fraude of plichtsverzaking; of (ii) de handelingen, nalatigheden, verzuim, fraude of plichtsverzaking van een derde partij.
8.13 Uitspraken die door BFC worden gedaan met betrekking tot de kaarten en alle aanbevelingen, meningen, geschatte besparingen en verwachtingen (samen “Verwachtingen”) in alle communicatie tussen BFC en de klant, worden te goeder trouw gedaan op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar is en zulke verwachtingen worden alleen aan de klant gericht. BFC draagt geen aansprakelijkheid in verband met verliezen, verplichtingen, uitgaven, claims, kosten of schades geleden of opgelopen als gevolg van of met betrekking tot het vertrouwen van de klant in zulke verwachtingen en de klant erkent dat die aansprakelijkheid een zakelijk risico is dat de klant volledig aanneemt.

9. Overmacht.
BFC is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van deze overeenkomst die voortvloeien uit, of verband houden met, gebeurtenissen die niet binnen de directe controle van BFC vallen, inclusief, maar niet beperkt tot:
(a) stakingen, uitsluitingen, alle soorten arbeidsgeschillen, gedeeltelijke of algehele stakingen, werkweigeringen van alle aard (ongeachte of het voorafgaande legaal is, of betreffende eigen medewerkers van BFC of anderen);
(b) oorlog, vijandelijkheden, terroristische activiteiten, of iedere plaatselijke, nationale of internationale noodsituatie.
(c) handelingen van God, brand, overstroming, pandemie;
(d) onvermogen tot het verkrijgen van energie, openbare voorzieningen, uitrusting, vervoer, het af te leveren product onder deze overeenkomst of het basismateriaal waarvan het product direct of indirect van afstamt.
(e) technische problemen, storing of ongeval dat verband houdt met de fabriek, machinerie, faciliteiten, leveringspunten, vervoersbenodigdheden, communicatiesystemen, computerapparatuur of -systemen of andere apparatuur zoals kaartlezers;
(f) alle vervoersobstakels;
(g) het beneden niveau raken van BFC’s brandstofvoorraden, die BFC naar eigen goeddunken als noodzakelijk beschouwt;
(h) het te goeder trouw naleven van iedere regelgeving, bevel of verzoek van, of inmenging door, of beperking die opgelegd is door iedere internationale, nationale of provinciale haven of andere openbare autoriteit of iedere persoon die beweert dat hij voor desbetreffende autoriteit handelt (ongeachte of uiteindelijk wordt vastgesteld of dit geldig of ongeldig is); of
(i) de bedreiging, of redelijke vrees, voor een van bovengenoemde gebeurtenissen;
(J) BFC biedt een applicatie aan waarmee Kaarthouders hun betaalkaart in digitale vorm kunnen gebruiken (“App”). De gebruiks- en licentievoorwaarden die door BFC bij het downloaden van de App worden aangewezen zijn van toepassing op het gebruik van de App. Het gebruik van de App vereist dat de Klant gebruik maakt van een mobiel apparaat dat vrij is van kwaadaardige software en gebruik maakt van een besturingssysteem dat compatibel is met de App. Om de App te kunnen gebruiken moet het apparaat verbonden zijn met het internet, hetgeen extra kosten voor de Klant met zich mee kan brengen. Alleen bepaalde Leveringspunten aanvaarden betaling met de Kaart door gebruik van de App. Behalve de download voor de installatie van de App, levert BFC geen hardware, software of mobiele telefoondiensten. BFC biedt geen enkele garantie dat het mobiele apparaat van de Klant compatibel zal zijn met de technische vereisten voor het gebruik van de App. BFC biedt geen enkele garantie dat de producten en/of diensten van de mobiele provider die door de Klant worden gebruikt toereikend zullen zijn voor het gebruik van de App, bijvoorbeeld met betrekking tot netwerkdekking, bestaande capaciteiten van de mobiele dienst, storingen of defecten.

10. Algemeen.
10.1 Het ondertekenen of gebruiken van een kaart houdt in dat de klant deze algemene termen en voorwaarden accepteert met betrekking tot alle kaarten die de klant zijn toegewezen.
10.2 BFC mag eenzijdig iedere bepaling in deze overeenkomst wijzigen, toevoegen of verwijderen en veranderingen in deze overeenkomst zullen op de website worden geplaatst (inclusief alle relevante ingangsdata). De klant zal van tijd tot tijd online controleren of er updates of aanpassingen in deze overeenkomst zijn aangebracht. Gebruik van een kaart, nadat desbetreffende update in deze overeenkomst is gemaakt zal verondersteld worden als het accepteren van de aangepaste overeenkomst door de klant.
10.3 BFC kan de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk (inclusief, maar niet beperkt tot, het overdragen, toewijzen of het factoreren van schulden of claims) aan derde partijen (inclusief maar niet beperkt tot aangesloten ondernemingen) zonder kennisgeving overdragen. Bovendien mag BFC, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, iedere vertegenwoordiger of contractant voor de onderhandeling en/of uitvoering van deze overeenkomst aanstellen en de klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk zijn toestemming voor een dergelijke aanstelling.
10.4 Indien de klant bestaat uit twee of meer personen, dan zullen ze hun verplichtingen onder deze overeenkomst gezamenlijk dragen.
10.5 Iedere partij zal redelijke voorzichtigheid en toewijding uitoefenen om handelingen of omstandigheden te voorkomen die zouden kunnen leiden tot een belangenconflict met die van de andere partij. Deze verplichting zal van toepassing zijn op de activiteiten van de werknemers en vertegenwoordigers van iedere partij met betrekking tot de werknemers en families van de andere partij, haar vertegenwoordigers, verkopers, toeleveranciers en derden. Het naleven van deze eisen door iedere partij zal behelzen, maar zal niet beperkt zijn tot, voorzorgsmaatregelen treffen om te voorkomen dat medewerkers of vertegenwoordigers van die partij substantiële geschenken, vermaak, betalingen, leningen of andere beloningen doen, ontvangen, verschaffen of aanbieden met als doel het beïnvloeden van individuen om te handelen in strijd met de beste belangen van de andere partij. Iedere partij zal de andere partij prompt in kennis stellen van de identiteit van haar vertegenwoordigers of medewerkers waarvan bekend is dat ze hoe dan ook een substantieel belang hebben in het bedrijf van de andere partij of de financiering ervan.
10.6 Geen enkel rechtsmiddel van BFC tegen de klant is exclusief bedoeld, maar elk rechtsmiddel zal, voor zover wettelijk is toegestaan, aanvullend zijn en een vermeerdering van ieder ander rechtsmiddel waarnaar hierin verwezen wordt of anderszins beschikbaar is voor BFC. De toepassing, of het beginnen toe te passen, door BFC van een of meerdere rechtsmiddelen zal niet de gelijktijdige of latere toepassing van rechtsmiddelen door BFC voorkomen. Alle rechtsmiddelen zullen, voor zover maximaal toegestaan door de wet, alle beëindigingen van deze overeenkomst prevaleren. Voor zover wettelijk toegestaan, zal geen vertraging of mislukking van BFC bij het uitoefenen van ieder recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht van BFC als een verklaring van afstand gelden.
10.7 Iedere clausule in deze overeenkomst is onafhankelijk en splitsbaar en zal niet, in geval van een verklaring van ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid, de samenstelling, of uitwerking van, iedere andere clausule in deze overeenkomst beïnvloeden.
10.8 Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen BFC en de klant met betrekking tot het gebruik van de kaarten en vervangt alle andere overeenkomsten en afspraken (hetzij schriftelijk of mondeling) met betrekking tot het gebruik van de kaarten. Alle door de klant verstrekte voorwaarden zullen niet van toepassing zijn op deze overeenkomst.
10.9 Titels die in deze algemene voorwaarden zijn alleen gemakshalve gebruikt en zullen geen invloed hebben op de interpretatie.
10.10 Deze overeenkomst, en alle leveringen van goederen die in combinatie met het gebruik van de kaart zijn gemaakt, zullen geleid worden door en geconstrueerd worden in overeenstemming met, de wetten van België en de klant onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve rechtspraak van de rechtbanken van België. Noch de Uniform Law on the International Sale of Goods (‘ULIS’), noch de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (‘CISG’) zal van toepassing zijn.
10.11 Voor transacties waarbij leveringspunten betrokken zijn die zich buiten het rechtsgebied van de BFC-firma bevinden die de hoofdrelatie heeft met de klant (buiten territoriale transacties), zal een aangesloten onderneming BFC vervangen met betrekking tot de verkoop van goederen en uitgifte van facturen zoals uiteengezet in deze overeenkomst.
10.12 Gebruik van een kaart voor buiten territoriale transacties vormt een aankoop van goederen van aangesloten onderneming of leverancier, al naar gelang het geval is. Aanspraak op de goederen en het risico op verlies eindigt bij levering van de goederen aan het leveringspunt. Facturen zullen worden opgesteld met betrekking tot deze leveringen in overeenstemming met de voorwaarden in clausule 5 hierboven.

11. Landspecifiek bepalingen.
11.1 In België, mogen kaarten alleen worden gebruikt als ze voor de aanschaf van goederen aan de leverancier worden getoond (behalve waar het leveringspunt het gebruik van een kaart toestaat van een terminal op afstand toestaat).

12. Opladen van elektrische voertuigen.
De volgende bepalingen zijn van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van de kaarten om te betalen voor het gebruik van oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen.

12.1 De klant accepteert en komt overeen dat noch BFC noch haar oplaadpuntleveranciers:
(a) enige garantie geven wat betreft het aantal oplaadpunten bij een leveringspunt; of
(b) verantwoording dragen tegenover de klant indien een oplaadpunt niet beschikbaar is op een bepaald tijdstip om welke reden dan ook.
(c) aansprakelijk zijn tegenover de klant of kaarthouder, voor enig verlies van, of schade aan persoonlijke eigendommen gedurende of na gebruik van een oplaadpunt.

12.2 De klant zal alle instructies opvolgen met betrekking tot het gebruik van een oplaadpunt (welk kan verschillen van het ene oplaadpunt en/of oplaadpuntleverancier tot het andere, vooral als de voorziening verschilt).

12.3 De klant is verantwoordelijk voor:
(a) het betalen van toegangs- en/of parkeerkosten aan derden met betrekking tot ieder oplaadpunt;
(b) het betalen van additionele kosten die zijn opgelegd door de oplaadpuntleverancier met betrekking tot het gebruik van een oplaadpunt; en
(c) het betalen van alle boetes en bekeuringen die zijn opgelegd door een parkeerhandhavingsautoriteit met betrekking tot het gebruik van een oplaadpunt en alle kosten die zijn opgelegd als een vervoermiddel onklaar wordt gemaakt, van een wielklem voorzien of verwijderd wordt.

12.4 De klant erkent en gaat ermee akkoord dat ieder gebruik van een snel oplaadpunt op eigen risico van de klant is, aangezien bewijsmateriaal suggereert dat het gebruik van een snel oplaadpunt uw vervoermiddel en haar accu kan beschadigen. Noch BFC noch enige oplaadpuntleverancier zal aansprakelijk zijn tegenover de klant voor schade aan een vervoermiddel dat voortvloeit uit het gebruik van een snel oplaadpunt.

12.5 De klant is verantwoordelijk voor het garanderen van het veilig uitvoeren van het opladen van een vervoermiddel bij een oplaadpunt om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, dat de klant alle redelijke voorzichtigheid betracht bij het opladen van een vervoermiddel.

12.6 De klant gaat akkoord dat hij verantwoordelijk is voor alle schade veroorzaakt aan een oplaadpunt of aan ieder ander eigendom of voor ieder persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door het gebruik van een oplaadpunt door een kaarthouder.

12.7 BFC is niet verantwoordelijk voor en geeft geen garanties of beloftes met betrekking tot, de kWh-prijs die wordt bepaald door de oplaadpuntleverancier. De klant moet de kWh voor gebruik controleren.

13. Gebruik van de Kaarten in Poland
De Kaarten zijn momenteel niet onderworpen aan de vereiste wettelijke vergunning voor gebruik in Polen. De klant mag daarom geen enkele kaart gebruiken om goederen te kopen bij leveringspunten in Polen. De Klant is aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid die een partij oploopt als gevolg van het gebruik van een Kaart in Polen, inclusief voor eventuele boetes of straffen opgelegd door een overheid of regelgevende instantie.

Bestel uw kaart(en)
Neem contact met ons op
WhatsApp
Bel ons
Top