Radius Fuel Solutions

Wij zijn nu Radius Fuel Solutions

Naar de nieuwe website
Verder browsen
Belgium Fuel Card

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING VAN BELGIAN FUEL CARD, HANDELEND ONDER DE NAAM RADIUS CONNECT (‘RADIUS’)    

Belangrijke informatie over Radius:

Belgian Fuel Card NV is een verbonden vennootschap van Radius Payment Solutions Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 08260702 en zetel in Eurocard Centre Herald Park, Herald Drive, Crewe, Creshire, CW1 6EG, Verenigd Koninkrijk.

Radius en de aan haar verbonden vennootschappen (gezamenlijk aangeduid als ‘Radius’, ‘wij’, ‘ons’) nemen hun verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming en privacy serieus. In deze ‘Privacyverklaring’ (ook wel Verklaring van Eerlijke Verwerking genoemd) wordt uitgelegd hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen in het kader van onze zakelijke activiteiten, waaronder:

 • welke persoonsgegevens we verzamelen en wanneer en waarom we deze gebruiken;

 • hoe we persoonlijke informatie delen binnen Radius en met onze dienstverleners, toezichthouders en andere derden;

 • meer uitleg over directe marketing; profilering en geautomatiseerde besluitvorming;

 • overdracht van persoonsgegevens wereldwijd;

 • hoe we persoonsgegevens beschermen en opslaan;

 • beschikbare wettelijke rechten om uw privacy te helpen beheren;

 • hoe u ons kunt contacteren voor meer ondersteuning.

De Radius-entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, is het lid van Radius dat oorspronkelijk informatie van of over u verzamelt. Dit wordt uitgelegd op het moment dat uw persoonsgegevens voor het eerst door die Radius-entiteit worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer u of het bedrijf waarvoor u werkt, ons inschakelt om een dienst te verlenen of wanneer wij u inschakelen om een dienst aan ons te verlenen.

U kunt meer informatie over Radius vinden op www.radiuspaymentsolutions.com of www.radiusconnect.be of door ons te contacteren via de informatie in de contact-rubriek.

Als u geen marketingmateriaal meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar unsubscribe@radiuspaymentsolutions.com

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen om ze up-to-date te houden met de wettelijke vereisten en de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren. Raadpleeg dus regelmatig deze pagina’s voor de laatste versie van deze verklaring.

Mogelijk vindt u op onze website externe links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN EN WANNEER EN WAAROM WE DEZE GEBRUIKEN

In deze sectie kunt u meer te weten komen over:

·      de soorten persoonsgegevens die we verzamelen;

·      wanneer we persoonsgegevens verzamelen;

·      hoe we persoonsgegevens gebruiken;

·      de wettelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens.


Wanneer we informatie verzamelen

We verzamelen informatie over u als u bijvoorbeeld:

 • zich registreert bij of gebruikmaakt van een van onze website(s) of online diensten;

 • een van onze diensten koopt of gebruikt;

 • met ons samenwerkt als zakenpartner;

 • geïdentificeerd wordt als een potentiële klant of zakenpartner;

 • door ons gecontacteerd wordt, met name via de telefoon, waar onze gesprekken kunnen worden opgenomen;

 • contact met ons opneemt of informatie vraagt over een product of dienst;

 • browst of onze website bezoekt;

 • toestemming hebt gegeven aan andere bedrijven om informatie over u te delen;

 • uw informatie openbaar hebt gemaakt; of

 • klant of potentiële klant bent van een bedrijf dat we overnemen.

samen (‘u’).

Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken als u onze websites of online diensten gebruikt

Op onze website worden persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) verzameld, wanneer u deze vrijwillig indient via een websiteformulier, bijvoorbeeld bij een verzoek om informatie over onze diensten. Andere informatie die ook als persoonsgegevens beschouwd kan worden (zoals uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam, het aantal keren dat u de website hebt bezocht, de datums waarop u de website hebt bezocht en de tijd die u hebt besteed aan het bekijken van de website), kan verzameld worden via cookies en andere traceertechnologieën (zoals transparante GIF-bestanden). En er kan ook geaggregeerde informatie verzameld worden (zoals het aantal keer dat bezoekers inloggen op de website).

Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken als u een van onze producten of diensten koopt

Waar u onze diensten koopt of ontvangt, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 • basisidentificatie- en contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw bestelling uit te voeren, onze diensten te leveren en uw account te beheren;

 • financiële informatie (zoals bankrekeninggegevens, belastingregistratiegegevens, facturering en details) om betalingen die u aan ons doet te beheren en te verwerken;

 • informatie die in het bezit is van kredietinformatiebureaus en agentschappen voor fraudebestrijding, om uw aanvraag voor het gebruik van onze diensten te kunnen beoordelen;

 • informatie over uw gebruik van onze producten en diensten en uw tevredenheid daarover, om de producten en diensten die wij u aanbieden voortdurend te verbeteren;

 • informatie over u en uw gebruik van onze diensten die tijdens opgenomen telefoongesprekken met ons personeel bekend wordt gemaakt;

 • met betrekking tot onze telecommunicatieproducten en -diensten, informatie die nodig is om u te kunnen factureren, zoals gespecificeerde lijsten van de gesprekken die u hebt gevoerd, informatie over de locatie (inclusief de locatie van waaruit u onze diensten gebruikt) en informatie over het gebruik van gegevens of over het dataverkeer; en

 • met betrekking tot onze telematicaproducten en -diensten, locatiegebonden informatie en informatie over eventuele gebruikers van uw voertuigen (met inbegrip van rij- en operationele informatie en foto’s of beelden die via onze camera’s zijn vastgelegd).

Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken, als u met ons samenwerkt als zakenpartner

Wanneer u door ons wordt ingeschakeld om goederen of diensten aan Radius te leveren, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 • basisidentificatie- en contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw bestelling uit te voeren, onze diensten te leveren en uw account te beheren;

 • financiële informatie (zoals bankrekeninggegevens, belastingregistratiegegevens, facturering en details) om betalingen die u aan ons doet te beheren en te verwerken;

 • informatie die in het bezit is van kredietinformatiebureaus en agentschappen voor fraudebestrijding, om uw aanvraag voor het gebruik van onze diensten te kunnen beoordelen;

 • informatie met betrekking tot uw activiteiten, met inbegrip van gegevens over uw personeel en uw toeleveringsketen.

Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken, als u wordt geïdentificeerd als een potentiële klant of zakenpartner

We verzamelen rechtstreeks informatie, van andere leden van de Radius-groep en van overige externe leadbezorgers, over organisaties die mogelijk interesse hebben om van ons te horen of onze producten en diensten te ontvangen. In die omstandigheden kunnen we basisidentificatie- en contactgegevens verzamelen (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw bestelling uit te voeren, onze diensten te leveren en uw account te beheren teneinde onze goederen en diensten aan u te kunnen verkopen. We zullen dit alleen doen in overeenstemming met uw voorkeuren en zoals beschreven in deze privacyverklaring.

We kunnen ook gesprekken met u opnemen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Voor zover er bijkomende persoonsgegevens die hierboven niet vermeld worden, tijdens deze gesprekken vrijgegeven zouden worden, worden deze mee opgenomen als onderdeel van onze gespreksopnames. De gespreksopnames worden alleen voor onze interne doeleinden bewaard in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens (waarvan de details hieronder worden beschreven). Het kan echter wel zijn dat we deze informatie met bepaalde derde partijen moeten delen, zoals hieronder wordt beschreven.

Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen als we ervan overtuigd zijn dat we een gepaste wettelijke grondslag hebben om dit te doen. Dit kan zijn omdat:

 • u ons toestemming hebt gegeven om de persoonsgegevens te gebruiken, bijvoorbeeld in verband met onze elektronische directmarketingactiviteiten;

 • ons gebruik van uw persoonsgegevens in ons gewettigd belang kadert als commerciële organisatie (bijvoorbeeld wanneer wij onze diensten aan potentiële zakelijke klanten willen verkopen, of om verbeteringen aan te brengen in onze producten en diensten) – in deze gevallen zullen wij uw informatie te allen tijde op een proportionele manier behandelen en uw privacyrechten respecteren en hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, zoals uitgelegd in de sectie ‘Wettelijke rechten’ hieronder;

 • ons gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u te sluiten, bijvoorbeeld uw basiscontact- en facturatiegegevens die nodig zijn voor het verrichten/innen van betalingen); en/of

 • ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting die wij hebben, bijvoorbeeld wanneer wij verplicht zijn om persoonlijke informatie te verstrekken aan een rechtbank of belastingdienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN RADIUS, MET ONZE DIENSTVERLENERS EN MET ONZE TOEZICHTHOUDERS

In deze sectie kunt u meer te weten komen over hoe we persoonsgegevens delen:

·      binnen Radius;

·      met derden die ons helpen om onze producten en diensten te leveren; en

·      met onze toezichthouders.

 

Wij delen uw informatie op de wijze en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven:

 1. binnen Radius, wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om u onze diensten te leveren of om onze activiteiten te beheren. Klik hier voor een lijst van gelieerde entiteiten van Radius;

 2. met derden die helpen bij het beheer van onze activiteiten, die ondersteuning bieden met onze marketingdiensten en die diensten aan ons leveren. Deze derden hebben ingestemd met geheimhoudingsbeperkingen en gebruiken alle persoonsgegevens die wij met hen delen of die zij namens ons verzamelen, uitsluitend voor het leveren van de contractueel bepaalde dienst aan ons. Hieronder vallen IT-dienstverleners die helpen bij het beheer van onze IT- en backofficesystemen, factureringsdienstverleners die ons klantenfactuurplatform ondersteunen en netwerkserviceproviders via welke wij onze telecomdiensten leveren;

 3. met kredietinformatiebureaus en organisaties die werken aan het voorkomen van fraude in de financiële dienstverlening;

 4. met onze regelgevende instanties, waaronder het Britse Information Commissioner’s Office, Ofcom, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het BIPT en alle andere relevante toezichthoudende instanties, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels, en verzoeken van wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheidsinstanties;

 5. met wetshandhavingsinstanties aan wie we van tijd tot tijd informatie over klanten moeten verstrekken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om onze wettelijke rechten vast te stellen, met inbegrip van informatie die is verzameld met betrekking tot onze brandstof-, telecommunicatie- en telematicadiensten;

 6. we kunnen in geaggregeerde, statistische vorm, tevens niet-persoonlijke informatie over de bezoekers van onze website, verkeerspatronen en het gebruik van de website delen met onze zakenpartners, filialen of adverteerders;

 7. Mochten we in de toekomst sommige of al onze activiteiten of activa verkopen of overdragen aan een derde, dan zou het kunnen dat we informatie bekendmaken aan een potentiële of daadwerkelijke derde koper.

 

MEER UITLEG OVER DIRECT MARKETING, PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

In deze sectie kunt u meer te weten komen over:

 • hoe we persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten;

 • hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren;

 • wanneer en hoe we aan profilering doen en zaken analyseren;

 • wanneer en hoe we met geautomatiseerde besluitvorming werken.


Hoe we persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten

We kunnen persoonlijke informatie gebruiken om u te informeren over de producten en diensten van Radius waarvan we denken dat deze interessant voor u zijn. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, post, telefoon of andere communicatiekanalen waarvan we denken dat u ze nuttig zou kunnen vinden. In alle gevallen zullen we uw voorkeuren respecteren voor de manier waarop u wilt dat wij marketingactiviteiten met u beheren.

Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren

Om de privacyrechten te beschermen en om ervoor te zorgen dat u controle hebt over de manier waarop wij samen met u de marketing beheren:

 • zullen we stappen ondernemen om direct marketing te beperken tot een redelijk en proportioneel niveau en sturen we u alleen communicatie die naar onze mening voor u interessant of relevant kan zijn;

 • kunt u ons te allen tijde vragen om te stoppen met directe marketing – u kunt ons vragen om te stoppen met het verzenden van e-mailmarketing door de link ‘uitschrijven’ te gebruiken die u vindt op alle e-mailmarketingberichten die wij u sturen. Een andere mogelijkheid is om contact met ons op te nemen via https://www.radiusconnectsolutions.com/contact-us. Gelieve daarbij aan te even of u wilt dat wij stoppen met alle vormen van marketing of alleen met een bepaald type (bijv. e-mail); en

 • kunt u de manier waarop uw browser cookies beheert, die gebruikt kunnen worden om online reclame te bezorgen, wijzigen door de instellingen van uw browser aan te passen, zoals hieronder uitgelegd wordt.

Wij raden u aan om de voorkeursinstellingen binnen uw Radius-account routinematig te bekijken.

Wanneer en hoe we aan profilering doen en zaken analyseren

Hiervoor verwijzen we u graag naar onze cookieverklaring.

Wanneer en hoe we met geautomatiseerde besluitvorming werken

 • Kredietratingcontroles

 • Bestuurdersgedrag via telematicagegevens van het voertuig

 • Automatische blokkering of opschorting van diensten (bijv. als een klant de voorwaarden van het contract met ons heeft geschonden).

 

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS WERELDWIJD

In deze sectie kunt u meer te weten komen over:

·      hoe we als wereldwijd bedrijf opereren en gegevens internationaal overdragen;

·      de regelingen die we hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, als we deze naar het buitenland overdragen.

Radius werkt op een wereldwijde basis. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonsgegevens overgedragen en opgeslagen worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder de Verenigde Staten van Amerika, die onderworpen zijn aan andere normen voor gegevensbescherming. Radius zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en -belangen te beschermen, en dat de overdracht wordt beperkt tot landen waarvan wordt erkend dat zij een adequaat niveau van wettelijke bescherming bieden of waar we ervan overtuigd kunnen zijn dat er een alternatieve regeling bestaat om uw privacyrechten te beschermen. Hiertoe:

 • zorgen we ervoor dat overdrachten binnen Radius worden gedekt door een overeenkomst die wordt gesloten door leden van Radius (een overeenkomst binnen de groep) die elk lid contractueel verplicht om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens een adequaat en consistent niveau van bescherming genieten, ongeacht naar waar deze overgedragen worden binnen Radius;

 • wanneer wij uw persoonsgegevens buiten Radius of aan derden overdragen die helpen bij het leveren van onze producten en diensten, gaan zij contractuele verbintenissen met ons aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Sommige van deze garanties zijn erkende certificeringsprogramma’s zoals het Europees-Amerikaanse Privacy Shield voor de bescherming van persoonlijke informatie die van de EU naar de Verenigde Staten wordt overgedragen; of

 • wanneer wij verzoeken om informatie ontvangen van wetshandhavers of toezichthoudende instanties, valideren wij deze verzoeken zorgvuldig voordat er persoonlijke informatie wordt vrijgegeven.

HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN EN OPSLAAN  

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, richtlijnen en procedures geïmplementeerd en gehandhaafd om het risico van toevallige vernietiging of verlies, of de ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot dergelijke informatie, passend bij de aard van de betreffende informatie, te beperken. De maatregelen die wij nemen, omvatten het stellen van vertrouwelijkheidseisen aan onze medewerkers en dienstverleners; alsook het vernietigen of permanent anonimiseren van persoonlijke informatie als deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werd.

Opslag van uw persoonsgegevens & gegevensbewaring

Wij zullen uw persoonlijke informatie opslaan zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werd, zoals uitgelegd in deze mededeling. In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens voor een langere tijd bewaren, bv. wanneer we dit verplicht zijn om aan wettelijke, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige vereisten te voldoen.

In specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens ook voor een langere periode bewaren, zodat we over een nauwkeurig overzicht van uw contacten met ons beschikken in geval van eventuele klachten of problemen, of als wij redelijkerwijs geloven dat er een kans is op een rechtszaak met betrekking tot uw persoonsgegevens of transacties.

BESCHIKBARE WETTELIJKE RECHTEN OM UW PRIVACY TE HELPEN BEHEREN

Onder voorbehoud van bepaalde vrijstellingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die we uitvoeren, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op onderstaande links om meer te weten te komen over elk recht dat u hebt:

 • Recht op toegang tot persoonsgegevens

 • Recht op verbetering/het wissen van persoonsgegevens

 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Recht op overdracht van uw persoonsgegevens

 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Recht op bezwaar tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden gebruiken

 • Recht op ontvangst van een kopie van de voorzorgsmaatregelen die we implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen, wanneer deze buiten uw rechtsgebied overgedragen worden

 • Recht op indiening van een klacht bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit

Het kan zijn dat wij u om aanvullende informatie zullen vragen om uw identiteit te bevestigen alsook voor veiligheidsdoeleinden, voordat we de gevraagde persoonsgegevens aan u bekendmaken. Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen wanneer dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.

Onder voorbehoud van wettelijke en andere toegestane overwegingen, zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om elk verzoek onmiddellijk te honoreren of u te informeren als wij meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Het zou kunnen dat we uw verzoek niet volledig kunnen behandelen, bijvoorbeeld als dit gevolgen zou hebben voor de geheimhoudingsplicht die wij aan anderen verschuldigd zijn, of als wij wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier te behandelen.

Recht op toegang tot persoonsgegevens

U hebt het recht om te vragen dat wij u een kopie van uw persoonsgegevens toesturen die wij in ons bezit hebben en u hebt het recht om op de hoogte te worden gesteld van:

 • de herkomst van uw persoonsgegevens;

 • de doeleinden, de rechtsgrond en de wijze van verwerking;

 • de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; en

 • de entiteiten of categorieën van entiteiten waaraan uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen.

Recht op verbetering/het wissen van persoonsgegevens

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Het kan zijn dat we zullen proberen de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, alvorens deze corrigeren.

In een beperkt aantal omstandigheden kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld:

 • wanneer de informatie in kwestie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werd; of

 • wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken (als de gegevensverwerking gebaseerd was op toestemming); of

 • wanneer u met succes uw recht van bezwaar uitgeoefend hebt; of

 • wanneer de informatie in kwestie onrechtmatig verwerkt werd; of

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Radius is onderworpen.

We zijn echter niet verplicht om gehoor te geven aan uw verzoek om persoonsgegevens te wissen, als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar alleen wanneer:

·      de juistheid ervan betwist wordt, om ons in staat te stellen de correctheid ervan te verifiëren; of

·      de verwerking onwettig gebeurde, maar u niet wilt dat de gegevens gewist worden; of

·      de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werd, maar we de gegevens nog wel steeds nodig hebben om rechtsvorderingen in te leiden of te onderbouwen of om ons ertegen te verweren; of

u het recht van bezwaar hebt uitgeoefend en de verificatie van dwingende redenen hangende is.

We kunnen uw persoonsgegevens echter blijven gebruiken na een verzoek tot beperking, wanneer:

 • we uw toestemming hebben; of

 • om rechtsvorderingen in te leiden of te onderbouwen of om ons ertegen te verweren;

 • om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen.

Recht op overdracht van uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u te verstrekken, of u kunt vragen om deze rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, maar in elk geval alleen wanneer:

 • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en

 • de verwerking via automatische weg gebeurt.

Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die onze legitieme belangen als rechtsgrond heeft, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Als u bezwaar maakt, hebben wij de mogelijkheid om aan te tonen dat wij dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Recht op bezwaar tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden gebruiken

U kunt vragen dat wij de wijze waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden wijzigen.

U kunt vragen dat wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan niet-gelieerde derden voor directmarketing- of andere doeleinden.

Recht op ontvangst van een kopie van de voorzorgsmaatregelen die we implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen, wanneer deze buiten uw rechtsgebied overgedragen worden

U kunt vragen om een kopie van, of een verwijzing naar, de beschermingsmaatregelen in het geval dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven.

Wij behouden ons daarbij echter wel het recht voor om eventuele overeenkomsten inzake gegevensoverdracht te redigeren teneinde onze commerciële belangen te beschermen.

Recht op indiening van een klacht bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Wij vragen u echter wel om eerst te proberen eventuele problemen met ons op te lossen, hoewel u het recht hebt om te allen tijde contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

 CONTACTEER ONS

Het primaire aanspreekpunt voor alle kwesties die voortvloeien uit deze privacyverklaring is onze functionaris voor gegevensbescherming of ‘Data Protection Officer’. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via:

Als u vragen of zorgen hebt over onze naleving van deze verklaring en de gegevensbeschermingswetten, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan om eerst contact met ons op te nemen. Wij zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de door de wetgeving inzake gegevensbescherming gestelde termijnen te honoreren.

Aanvullende privacybepalingen

Het kan zijn dat we bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren die onderworpen zijn aan aanvullende privacybepalingen. Waar van toepassing, zullen wij uw aandacht hierop vestigen.

Kennisgeving van wijzigingen

Radius kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen of bijwerken.

Mochten wij onze benadering van gegevensbescherming wijzigen, zult u op de hoogte gesteld worden van deze wijzigingen of zult u erop gewezen worden dat wij de privacyverklaring bijgewerkt hebben, zodat u weet welke informatie wij verwerken en hoe wij deze informatie gebruiken.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt en herzien op 10 maart 2020 – versie 1.2.

Bestel uw kaart(en)
Neem contact met ons op
WhatsApp
Bel ons
Top