Radius Fuel Solutions

Wij zijn nu Radius Fuel Solutions

Naar de nieuwe website
Verder browsen
Belgium Fuel Card

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE RADIUS CONNECT

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE RADIUS CONNECT
1. Gebruiksvoorwaarden website
Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website www.radiusconnect.be (‘onze site’), hetzij als gast, hetzij als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, voordat u onze site gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.
2. Informatie over ons
Onze site is een site die wordt geëxploiteerd door Belgian Fuel Card NV, op de markt actief onder de naam Radius Connect (‘wij’). Wij zijn een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0865.944.140 (RPR Gent, divisie Oudenaarde) en maatschappelijke zetel te Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse.
3. Wijzigingen van deze voorwaarden
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze voor u bindend zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook vervangen worden door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd.
4. Wijzigingen aan onze website
We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. De inhoud van onze site kan op elk moment verouderd blijken en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten.
Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, vrij is van fouten of omissies.
5. Toegang tot onze site
Toegang tot onze site is op tijdelijke basis toegestaan. Wij kunnen onze site geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.
U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site.
U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij zich hieraan houden.
6. Uw account en wachtwoord
Als u kiest voor een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, of als u deze ontvangt, moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze informatie niet aan derden onthullen.
Wij hebben het recht om op elk moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of deze door u gekozen of door ons toegekend werd, indien u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
Als u weet hebt van of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen via info@radiusconnect.be.
7. Intellectuele-eigendomsrechten
Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door de wetten en wereldwijde verdragen inzake auteursrechten. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.
U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van een of meerdere pagina’s van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie op de inhoud vestigen die op onze site geplaatst werd.
U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.
Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de inhoud van onze site moet altijd worden erkend.
U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.
Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.
8. Vertrouwen op geposte informatie
De inhoud van onze site is alleen bedoeld voor algemene informatie. Hij is niet bedoeld als een advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen, voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.
Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site te actualiseren, geven wij geen verklaringen, waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze site accuraat, volledig of up-to-date is.
9. Onze aansprakelijkheid
Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of ons bedrog of bedrieglijke foutieve voorstelling, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Belgische wet.
Voor zover toegestaan bij wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud ervan, hetzij expliciet, hetzij impliciet.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs niet indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:
• het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, onze site; of
• Het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van onze site.
• Meer bepaald dient opgemerkt dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:
• winstderving, verlies van verkopen, activiteiten of inkomsten;
• onderbreking van de bedrijfsactiviteiten;
• verlies van verwachte besparingen;
• verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
• indirect of resulterend verlies of indirecte of gevolgschade.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, verspreide ‘Denial-of-Service’-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigen materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze site of het door u downloaden van enige inhoud van de site of van een website waarvan de link op onze site staat.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarvan de link op onze site staat. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van zulke websites.
In alle gevallen waarin BFC aansprakelijk kan worden gehouden, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag van €100,00.
10. Inhoud uploaden naar onze site
Telkens wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u inhoud naar onze site kunt uploaden of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze site, dient u zich te houden aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in onze Richtlijn voor Aanvaardbaar Gebruik. U garandeert daarbij dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze normen en u zult aansprakelijk zijn tegenover ons en ons schadeloos stellen voor elke inbreuk op die garantie.
Elke inhoud die u naar onze site uploadt, zal beschouwd worden als niet-vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd en wij zullen het recht hebben om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren alsook te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat de inhoud die u op onze site plaatst of uploadt, een inbreuk vormt op hun intellectuele-eigendomsrechten of op hun recht op privacy.
Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of de juistheid van de door u of een andere gebruiker van onze site geplaatste inhoud.
Wij hebben het recht om alle berichten die u op onze site plaatst te verwijderen als uw bericht naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in onze Richtlijn voor Aanvaardbaar Gebruik.
11. Virussen, hacking en andere misdrijven
U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander schadelijk of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een Denial-of-Service-aanval of een verspreide Denial-of-Service-aanval.
Door het schenden van deze bepaling zou u een strafbaar feit plegen. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.
12. Koppelingen naar onze site
U mag een link naar onze homepagina plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier en dat u onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt. U mag echter geen link plaatsen op een manier die suggereert dat er enige vorm van associatie, goedkeuring of bevestiging langs onze kant zou bestaan.
U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die u niet toebehoort.
Onze site mag niet geframed worden op een andere website en u mag ook geen link creëren naar een ander deel van onze site dan de homepagina. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website waar u een link naar plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in onze Richtlijn voor Aanvaardbaar Gebruik.
Indien u op een andere manier gebruik wenst te maken van inhoud op onze site dan hierboven beschreven wordt, gelieve dan contact op te nemen met info@radiusconnect.be.
13. Links en bronnen van derden op onze site
Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn ze volledig op eigen risico toegankelijk. Wij keuren deze sites of bronnen niet goed, hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites, noch voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door uw gebruik ervan.
14. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze site, hoewel we ons het recht voorbehouden om een procedure tegen u in te leiden wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of in een ander relevant land. Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Bestel uw kaart(en)
Neem contact met ons op
WhatsApp
Bel ons
Top