Radius Fuel Solutions

Wij zijn nu Radius Fuel Solutions

Naar de nieuwe website
Verder browsen
Belgium Fuel Card

Refer a friend conditions generales

Belgian Fuel Card NV
Grote Markt 40,
9600 Ronse,
Téléphone : 055/33.55.57

Vriendschap heeft zo z’n voordelen…

Ontvang € 20 voor iedere vriend die u uitnodigt om klant te worden van Belgian Fuel Card. Als uw vriend klant wordt én tankt binnen de eerste maand na ontvangst van de tankkaarten, ontvangt u een kredietnota t.w.v. €20 en betaalt uw professionele vriend de eerste 3 maanden geen kaartkosten.

Met het vriendenvoordeelprogramma van Belgian Fuel Card worden klanten van Belgian Fuel Card die reeds hebben getankt (de "Promotor") uitgenodigd om Vriendenbeloningen te verdienen door het uitnodigen van Ontvangers (zoals hieronder beschreven) om gebruik te maken van de Belgian Fuel Card tankkaarten. De volgende Algemene Voorwaarden van het vriendenvoordeelprogramma van Belgian Fuel Card zijn van toepassing op de Promotor en de Ontvanger (tezamen aangeduid als de "Deelnemers") die deelnemen aan het vriendenvoordeelprogramma van Belgian Fuel Card.

Belgian Fuel Card behoudt zich het recht voor de voorwaarden en vereisten in de Algemene Voorwaarden van het vriendenvoordeelprogramma van Belgian Fuel Card op elk moment en om welke reden dan ook te schorsen, te beëindigen of te veranderen. Een Vriendenbeloning die al verdiend is in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeel van Belgian Fuel Card vóór deze schorsing, beëindiging of wijziging wordt gehonoreerd.

Informatie over de Ontvanger:

Door deel te nemen aan het Vriendenvoordeel van Belgian Fuel Card erkent de Ontvanger dat Belgian Fuel Card het recht heeft naar eigen goeddunken de naam en status van de Geldige Tankbeurt te delen met de Promotor om deze over de status van zijn verdiende Vriendenbeloning te informeren. Als u niet wilt dat de Promotor informatie over u ontvangt, rond de tankkaart-aanvraag dan niet af. Uw deelname aan het Vriendenvoordeel van Belgian Fuel Card zal beëindigd worden.

1. Deelnemingsvoorwaarden

Deelnemers, zowel Promotors als Ontvangers, moeten 18 jaar of ouder zijn. Alleen bedrijven met een Belgisch bedrijfs- en registratienummer kunnen deelnemen aan deze actie.

2. Vriendenbeloningen

 • Een Vriendenbeloning kan op de volgende manier verdiend worden:
 • De Promotor deelt de mail zoals deze door een medewerker van Belgian Fuel Card werd verstuurd. De Promotor heeft geen recht op het gebruiken van de email in of voor betaalde promoties, met inbegrip van online reclame.
 • Een persoon die de mail ontvangt (de "Ontvanger") kan een Geldige tankkaartaanvraag maken via een accountmanager van Belgian Fuel Card (met vermelding van de gegevens van de promotor) door op te bellen naar 055 33 58 74; en
 • Promotors en Ontvangers moeten te allen tijde verschillende bedrijven/personen zijn.
 • Een Vriendenbeloning wordt als "Geldig" beschouwd als deze door de Ontvanger gemaakt is door zich klant te maken bij Belgian Fuel Card en zijn tankkaart(en) voor het eerst heeft gebruikt voor een tankbeurt, en de totale kosten van de tankbeurt (exclusief bijkomende kosten) hoger zijn dan de minimale besteding die aan de Ontvanger bekend gemaakt zijn. Belgian Fuel Card zal slechts één Geldige tankbeurt per Ontvanger erkennen voor een Vriendenbeloning.
 • De Promotor mag maximaal 10 keer de Vriendenbeloning ontvangen.
 • Het Vriendenvoordeel van Belgian Fuel Card kan alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • Belgian Fuel Card zal, als naar eigen inzicht is vastgesteld dat de Promotor en Ontvanger de Algemene Voorwaarden van het Vriendenvoordeel van Belgian Fuel Card hebben nageleefd, bevestigen dat de Promotor en de Ontvanger de beloning (de "Vriendenbeloning") hebben verdiend, zoals beschreven is in de uitnodiging om deel te nemen aan het Vriendenvoordeel van Belgian Fuel Card. De Deelnemers die de Vriendenbeloning als kredietnota op de factuur horen te ontvangen, ontvangen de Vriendenbeloning automatisch.
 • Een vriend dient binnen de 6 maanden na het aanmaken van een tankkaartaccount te tanken. Indien deze vriend niet binnen 6 maanden tankt, zal, na bevestiging door Belgian Fuel Card, deze automatisch verlopen. De Vriendenbeloning kan niet worden overgedragen, ingewisseld worden voor contanten of geld of verkocht worden. Noot: dit geldt voor alle Vriendenbeloningen die na 14 februari 2019 zijn bevestigd.
 • De Promotor mag maximaal 10 keer de Vriendenbonus ontvangen.
 • De Deelnemers zijn verantwoordelijk voor eventuele bijkomende belastingen of heffingen die kunnen ontstaan als gevolg van het verdienen en ontvangen van Vriendenbeloningen.
 • De berekening van de Vriendenbeloning is een automatisch proces, gebaseerd op het gebruik van de “vriendenmail” en de tot stand gebrachte Geldige tankbeurten gemaakt met de Belgian Fuel Card tankkaarten. Belgian Fuel Card behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken de naleving van de voorwaarden van het vriendenvoordeelprogramma van Belgian Fuel Card te herzien.

3. Anti-omkoping

Door het delen van de vriendenmail, het creëren van een Geldige tankbeurt en om in aanmerking te komen voor een Vriendenbeloning, stemt elke Deelnemer in met en accepteert de volgende anti-omkopingsvoorwaarden: U bent geen overheidsfunctionaris. Onder "overheidsfunctionaris" wordt elke overheidsmedewerker verstaan; verkiezingskandidaten; en elke medewerker die (deels of volledig) in dienst is bij de overheid of bij bedrijven van de overheid, intergouvernementele organisaties en politieke partijen (inclusief elke beambte of vertegenwoordiger hiervan). Overheidsfunctionarissen zijn niet toegestaan deel te nemen aan het Vriendenvoordeelprogramma. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u werkt als overheidsfunctionaris. Ten aanzien van (of als beloning van) de doorverwijzingsactiviteiten (inclusief de werving van nieuwe gebruikers, accommodaties en/of de promotie en marketing van Belgian Fuel Card) en het vriendenvoordeelprogramma zult u (i) niet direct of indirect (a) bieden, beloven of geven aan een derde partij (inclusief eventuele overheidsfunctionarissen of politieke partijen (en bijbehorende ambtenaren, vertegenwoordigers of kandidaten)), of (b) trachten te verkrijgen, aanvaarden of voor zichzelf of voor een andere partij beloofd te krijgen: geschenken, betalingen, beloningen, vergoedingen of voordelen van welke aard dan ook, die zouden of zouden kunnen worden opgevat als omkoping of illegale of corrupte praktijken, en (ii) voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten betreffende anti-omkoping en corrupte geschenken en praktijken (met inbegrip van de US Foreign Corrupt Practices Act en de UK Bribery Act).

4. Diversen

 • Belgian Fuel Card behoudt zich het recht voor om deelname aan het vriendenvoordeelprogramma van Belgian Fuel Card te onderzoeken op frauduleuze activiteiten, en maatregelen te nemen om deze te beëindigen. Deze maatregelen kunnen inhouden dat Belgian Fuel Card een Geldige tankbeurt annuleert. Vriendenbeloningen die verdiend zijn met frauduleuze activiteiten, of activiteiten die in overtreding zijn met deze Voorwaarden van het Vriendenvoodeelprogramma van Belgian Fuel Card, worden nietig verklaard.
 • Belgian Fuel Card behoudt zich het recht voor de voorwaarden en vereisten in de Algemene Voorwaarden van het vriendenvoordeelprogramma van Belgian Fuel Card op elk moment en om welke reden dan ook te schorsen, te beëindigen of te veranderen.
 • De originele Engelse versie van deze Voorwaarden is mogelijk vertaald in andere talen. De vertaalde versie van deze Voorwaarden is een service en geen officiële vertaling, Deelnemers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud of duiding van deze Voorwaarden, of in het geval van een conflict, dubbelzinnigheid, inconsistentie of discrepantie over of tussen de Engelse versie en elke andere taal van deze Voorwaarden, is de Engelse versie leidend, van toepassing, bindend en beslissend. De Engelse versie zal gebruikt worden in juridische procedures.
 • In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of niet-bindend is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen hiervan. In een dergelijk geval zal de ongeldige bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en u zult in ieder geval instemmen een vergelijkbaar effect als de ongeldige, onuitvoerbare of niet-bindende bepaling te aanvaarden, gezien de inhoud en het doel van deze algemene voorwaarden
 • Voor zover de wet dit toelaat, worden de voorwaarden van het vriendenvoordeelprogramma van Belgian Fuel Card uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden ingediend bij en behandeld door de bevoegde rechtbank te Brussel, België.
 • Het vriendenvoordeelprogramma van Belgian Fuel Card wordt georganiseerd door Belgian Fuel Card N.V., Grote Markt 40, 9600 Ronse, België.
Bestel uw kaart(en)
Neem contact met ons op
WhatsApp
Bel ons
Top